Ogłoszenia dla rodziców

Email Drukuj PDF

 

Rok szkolny 2018/2019


- PROSIMY POPRAĆ U NAUCZYCIELEK W ODDZIAŁACH DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, CO GWARANTUJE DZIECKU MIEJSCE W ROKU SZK. 2019/2020  - W DNIACH  OD 11 DO 21 LUTEGO

- REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DLA NOWYCH KANDYDATÓW ROZPOCZNIE SIĘ PO USTALENIU WOLNYCH MIEJSC OD 1 MARCA 2019


PLANOWANE SPOTKANIA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

- 18 września 2018 ( wtorek )- zebranie ogólne i w oddziałach

- 24 października 2018 ( środa ) – indywidualne konsultacje  dla zainteresowanych rodziców w godz.  16-17

- 14,15 listopada 2018 (środa, czwartek) „ Drzwi otwarte” -w oddziałach wg. planu

- 28 listopada 2018-( środa ) przekazanie informacji z obserwacji i diagnozy przedszkolnej – godz. 1700

-11-12-13 grudnia 2018spotkania świąteczne z rodzicami

11 - wtorek-I,IV    12- środa – II, V     13-czwartek -III, VI

- 18-19-20 grudnia 2018 – spotkania z Babciami i Dziadkami

18 - wtorek-I,IV    19- środa – II, V     20-czwartek -III, VI

- 19,20 lutego 2019 (wtorek, środa) – „Drzwi otwarte”w oddziałach wg. planu

- 26 marca 2019 ( wtorek ) - indywidualne konsultacje dla zainteresowanych rodziców w godz. 16 – 17

-26 kwietnia 2019– ( piątek) przekazanie podsumowań diagnozy i informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole podstawowej – godz. 170

- 18 maja lub 8 czerwca 2019 ( sobota )    Piknik rodzinny: „Mama-Tata-Ja”

Spotkania Rady Rodziców na bieżąco w razie potrzeb

Temat uroczystości i imprez w 2018/2019

Termin

Osoba odpowiedzialna

1. „ Dzień Przedszkolaka”

20.09.2018

nauczycielki, dyrektor, rada rodziców

2.XIII Przedszkolny Przegląd Recytatorski                                      „ Kto ty jesteś –Polak mały”

26.10.2018

Z. Dąbrowska ,W. Gruszka,   M. Nowak

3.„Pasowanie na przedszkolaka „

październik -listopad

M. Nowak,  K. Milinkiewicz

4. „Mali patrioci”- Uroczystość z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

9.11.2018

E. Wardęga, M. Zawadzka,   J. Klimecka

5. „Przygody Wróbelka Elemelka”-  teatrzyk żywego akt

13.11.2018

dyrektor, rada rodziców

6.XII Przedszkolny Przegląd piosenki                                                -  „Polska –moja ojczyzna „

16.11.2018

J. Klimecka, M. Gola, I.Powaga

7.Wieczornica- patriotyczne biesiadowanie z rodzicami

listopad

J. Klimecka, E. Wardęga

8.„W poszukiwaniu Św. Mikołaja” -  teatrzyk ż.aktora

4.12.2018

dyrektor, rada rodziców

 

9.Wycieczka do Fabryki Bombek- dzieci 6 letnie

5.12.2018

dyrektor, rada rodziców

 

10.  Spotkanie z Mikołajem

6.12.2018

 

M. Zawadzka, K. Milinkiewicz

11.Spotkania świąteczne  w oddziałach z rodzicami

11-12-13 .XII

Nauczycielki, rada rodziców

12.Spotkania świąteczne w oddz.  z Babcią i Dziadkiem

18-19-20.XII

Nauczycielki, rada rodziców

13.  „ Zimowa opowieść” – teatrzyk  żywego aktora

12.02. 2019

dyrektor, rada rodziców

14. Kostiumowy Bal Karnawałowy

15. Udział w Koncercie Majki Jeżowskiej

1  luty

20 marca

nauczycielki , dyrektor- wodzirej

rada rodziców,dyrektor

16. Wycieczka  do Kina KINA – filmowe przygody                             -nowe horyzonty edukacji filmowej- Magiczne święta Kacpra i Emmy, Kacper i Emma na safari

8.01.19, 3.04.19

Rada rodziców, dyrektor

17.  Spotkanie z „Zajączkiem”- tradycje świąteczne

kwiecień

M. Zawadzka, M. Gola                                       rada rodziców

18. „ Calineczka - teatrzyk żywego aktora

28.05.2019

rada rodziców, dyrektor

19.  Wycieczki wszystkich  dzieci z okazji Dnia Dziecka

maj

dyrektor, rada rodziców

20. Matematyczne igraszki –quiz wiadomości

czerwiec

A. Ostojska

21.  Rodzinny Piknik „ Mama -Tata-Ja – wspólne świętowanie : Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca

18 maj lub              8 czerwiec 2019

dyrektor, wicedyrektor

nauczycielki, rada rodziców

22. VIII Spartakiada sportowa przedszkolaków

czerwiec

 

M. Gola, M. Nowak,

 

23. „Żegnaj przedszkole” -Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez grupy dzieci 6 letnich

czerwiec

Dyrektor  ,nauczycielki IV,VI nauczycielki oddziałów, rada odziców

......................................................................................................................................................................

- 18 września ( wtorek) o godz. 17,30 zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjne nowego roku szkolnego 2018/19

- zebranie dla wszystkich rodziców - w oddziale III

- zebranie z nauczycielkami w poszczególnych oddziałach

( informacje o działalności przedszkola, opłaty w przedszkolu, ubezpieczenie dzieci, rady rodziców)


Zapraszamy rodziców do odbioru u nauczycielek umów edukacyjnych oraz upoważnień do odbioru dziecka na rok szkolny 2018/2019

Proszę o wypełnienie i zwrot dokumentów.

w związku z przepisami o ochronie danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną ( zamieszczona w umowie, na tablicy ogłoszeń, na stronie  poniżej)

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, z siedzibą przy ul. 700-lecia 9, 63-600 Kępno
 2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 5 jest Pan Wojciech Urbański, kontakt z inspektorem poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie

b)  realizacji umów zawartych przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Samorządowym Nr 5 w Kępnie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres archiwizacji w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)        prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)        prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-         osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-         przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-         Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)        prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-         przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-       zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Samorządowym Nr 5  w Kępnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Rok szkolny 2017/2018


 

RODZINNY PIKNIK - MAMA-TATA-JA W DNIU 9 CZERWCA 2018

ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI - GODZ. 14


W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE ATRAKCJE DLA DZIECI - ZAMKI DMUCHANE, MALOWANIE BUZI, ILUZJONISTA,WATA CUKROWA, RODZINNE KONKURENCJE SPORTOWE

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANO CIEPŁY POSIŁEK ORAZ BIESIADOWANIE PRZY CIEŚCIE I KAWCE

 

21 CZERWCA 2018  O GODZ. 10

ZAPRASZAMY NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW NA DZIEŃ OTWARTY

- ZWIEDZANIE PRZEDSZKOLA

- PREZENTACJE UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW

- ZABAWY NA PLACU ZABAW

- INFORMACJE DLA RODZICÓW


- planowany termin baliku karnawałowego dla dzieci -9 lutego

- planowane terminy uroczystości Dnia Babci i Dziadka w dniach 23-24-25 stycznia

23 ( wtorek) - oddziały II,VI

24 ( środa ) - oddziały I, IV

25 (czwartek ) - oddziały III, V

 

planowane terminy spotkań świątecznych z rodzicami w grudniu 2017:

- środa -13 grudnia - oddział I - godz. - 9 15 oddział IV - godz. 10

- czwartek -14 grudniaoddział III - godz. - 9 15 oddział V - godz. 10

- piątek- 15 grudniaoddział II - godz. - 9 15 oddział VI - godz. 10


Informujemy, że w środę 20 września 2017r. o godz. 17,30 odbędzie się zebranie z rodzicami w sprawach organizacyjnych nowego roku szkolnego 2017/2018

ZAPRASZAMY

- pierwsza opłata za przedszkole naliczona za miesiąc wrzesień do uregulowania w dniach : 15-20 bieżącego miesiąca - rodziców dzieci nieobecnych w przedszkolu prosimy o zgłoszenie się po odbiór wystawionego rachunku

 

PLANOWANE SPOTKANIA RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

- 20 września 2017 ( środa )- 1730 zebranie ogólne i w oddziałach

- 18 października 2017 ( środa) – indywidualne konsultacje  dla zainteresowanych rodziców w godz.  16-17

- 14-15 listopada2017 (  wtorek- środa)„ Drzwi otwarte”- zajęcia dodatkowe według harmonogramu zajęć w oddziałach

- 28 listopada 2017-( wtorek ) przekazanie informacji  z obserwacji i diagnozy przedszkolnej – godz. 1700

-13 -14 -15  grudnia 2017spotkania świąteczne z rodzicami

-23 -24 -25  stycznia 2018 – spotkania z Babcią i Dziadkiem

- 14 marca 2018 ( środa ) - indywidualne konsultacje dla zainteresowanych rodziców  w godz. 16 – 17

-26 kwietnia 2018– ( czwartek) przekazanie podsumowań diagnozy i informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole podstawowej – godz. 170

- 9 czerwiec 2018 ( sobota ) Piknik rodzinny -Mama-Tata-Ja

Spotkania Rady Rodziców na bieżąco w razie potrzeb

 

Temat uroczystości i imprez w 2017/2018

Termin

Osoba odpowiedzialna

1. „ Dzień Przedszkolaka”

20.09.2017

nauczycielki, dyrektor, rada rodziców

2. „Kocia pułapka”-  teatrzyk żywego aktora

26.10.2017

dyrektor, rada rodziców

„Pasowanie na przedszkolaka- Dzień Edukacji Narodowej”

październik

W. Gruszka, M. Nowak,                 M. Gola, A. Ostojska

3.  Spotkanie z Mikołajem

6.12.17

 

M. Zawadzka, K. Milinkiewicz

4.  „ Serce bałwanka” – teatrzyk  żywego aktora

styczeń 2018

dyrektor, rada rodziców

5. Spotkania świąteczne  w oddziałach

19-20-21 grudzień

nauczycielki oddziałów,                      rada rodziców

6 . Dzień Babci i Dziadka - uroczyste spotkania,  słodki poczęstunek

23-24-25             styczeń

nauczycielki ,rada rodziców

7. Kostiumowy Bal Karnawałowy

luty

nauczycielki , dyrektor- wodzirej

8.  XI Przedszkolny Przegląd piosenki

marzec

J. Klimecka, M. Gola

9.  Spotkanie z „Zajączkiem”- tradycja obdarowywania dzieci  słodyczami

marzec

M. Zawadzka, K. Milinkiewicz rada rodziców

10. Maniery biedronki Lucynki- teatrzyk żyw.aktora

marzec

rada rodziców,dyrektor

11. XII Przedszkolny Przegląd Recytatorski

kwiecień

W. Gruszka, M. Nowak

12. Matematyczne igraszki –quiz wiadomości                                i umiejętności  matematycznych

czerwiec

A. Ostojska

13. „Przyjaciel Smok” –teatr żywego aktora :

maj

dyrektor, rada rodziców

14.  Rodzinny Piknik „ Mama -Tata-Ja – wspólne świętowanie : Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca

9 czerwiec 2018

dyrektor, wicedyrektor

nauczycielki, rada rodziców

15. Wycieczka przedszkolaków  z okazji Dnia Dziecka

maj -czerwiec

dyrektor,  rada rodziców

16. Wycieczka do KINA – na seans filmowy

czerwiec

rada rodziców, dyrektor

17. VII Spartakiada sportowa przedszkolaków

czerwiec

 

M. Gola, M. Nowak,

 

18. „Żegnaj przedszkole” -Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez grupy dzieci 6 letnich

czerwiec

dyrektor
nauczycielki oddziałów IV,V,VI rada rodziców

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2016/2017


- plan wycieczek ustalony w porozumieniu z Radą Rodziców

- 17 maja- oddziały : I,II,III- Park rodzinnej rozrywki w Dolinie Baryczy- Górecznik- zwiedzanie parku z lekcją edukacyjną: " Co w trawie piszczy"

- 24 maja - oddziały : IV, V, VI - Jura Park w Krasiejowie - Zwiedzanie Parku dinozaurów, tunel czasu, oceanarium

( wycieczki opłacone ze środków Rady Rodziców dla wszystkich dzieci w prezencie na Dzień Dziecka )

 

RODZINNY PIKNIK Z TRADYCJAMI: " Mama-Tata-Ja "- już wkrótce - 10 czerwca- sobota-godz. 14 ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY NA PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW

 

- jak co roku zwracamy się do wszystkich chętnych, sympatyków przedszkola, którzy chcą wesprzeć nas 1 % podatku. Możecie to zrobić wpisując w rocznym zeznaniu PIT- nr KRS: 0000 219812 oraz cel: dla przedszkola nr5

ZŁOTÓWKA DO ZŁOTÓWKI I UZBIERA SIĘ PEŁNA MIARKA  - BARDZO-BARDZO DZIĘKUJEMY ZA OKAZYWANE NAM WSPARCIE

 

- informujemy o planowanych dyżurach w okresie wakacji letnich w roku 2017

- lipiec - Przedszkole Nr 5

- sierpień - Przedszkole Nr 2

- Czas wakacyjnej przerwy zimowej - to czas wyjazdów, spotkań w różnym gronie, w przedszkolu czas zabawy w oddziałach zbiorczych. Zwracamy się z prośbą o systematyczne przeglądy czystości głów i zgłaszanie w przedszkolu niepokojących sygnałów o pojawieniu się pasożytów.

Przestrzegamy przed problemem wszawicy, przypominamy o konieczności pozostawienia dziecka w domu w celu dokładnego wyczyszczenia głowy.


- BALIK KARNAWAŁOWY- 17 lutego ( po feriach ) - Zmiana terminu zabawy podyktowana była niską frekwencja dzieci w przedszkolu. Czekamy na zdrowe przedszkolaki, rodziców prosimy o przygotowanie dla dzieci kolorowych strojów.Dzięki Waszej twórczej aktywności powstaną barwne stroje, w których dzieci będą się bawić na sali balowej.

-24 stycznia - planowany jest - BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI W GODZINACH: ( 9-12 )

- DZIEŃ BABCI I DZIADKA planowany jest w dniach: 17,18,19 stycznia w układzie tak jak spotkania świąteczne:

17 stycznia - oddział -  I    godz. 9,15 - oddział IV - godz. 1000

18 stycznia - oddział  - III   godz. 9,15 - oddział VI godz. 1000

19 stycznia – oddział -  II   godz. 9,15 - oddział V – godz. 1000

- w czwartek 22 grudnia - uroczysty obiad dla dzieci i personelu- WIGILIA( prosimy w tym dniu o odświętny ubiór )

 

- zapraszamy rodziców na świąteczne spotkania w przedszkolu zgodnie z wcześniejszym planem podanym poniżej

( uwaga mała zmiana- na prośbę rodziców dzieci z oddziału I i II zaczynają spotkania 15 minut wcześniej : 9, 15 )

8 grudnia  2016 r.zapraszamy wszystkie dzieci na teatrzyk o tematyce choinkowej ( spotkanie z aktorami w przedszkolu po śniadaniu )

6 grudnia 2016 r.- wtorek- MIKOŁAJ

- spotkanie z Mikołajem

- wręczenie prezentów

- zdjęcia indywidualne i grupowe( zgłoszenia u nauczycielek )

 

Zapraszamy Rodziców do przedszkola w czwartek 24 listopada 2016  o godz. 17

na spotkanie informacyjne z nauczycielkami poszczególnych grup

–        przekazanie wyników na temat  obserwacji pedagogicznej  i wstępnej diagnozy

–        sprawy różne

 

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  2016/2017

19 październik 2016 -  (środa) – godz. 1600 indywidualne konsultacje w poszczególnych oddziałach

24 listopada 2016 ( czwartek ) – godz.1700 -zebranie - przekazanie informacji z obserwacji pedagogicznej i wstępnej diagnozy

15 marzec 2017-  (środa) – godz. 1600 indywidualne konsultacje w poszczególnych oddziałach

27 kwiecień ( czwartek) – godz. 1700 zebranie  - przekazanie informacji z obserwacji pedagogicznej  i diagnozy końcowej

6 grudzień - MIKOŁAJKI

13 -14 -15  grudnia 2016 – spotkania świąteczne

13 grudnia - oddział -  I    godz. 930 - oddział IV - godz. 1000

14 grudnia - oddział  - III   godz. 930 - oddział VI godz. 1000

15 grudnia – oddział -  II   godz. 9 30 - oddział V – godz. 1000

22 grudnia ( czwartek ) – „ WIGILIA” - uroczysty obiad

STYCZEŃ – BALIK KARNAWAŁOWY

– zajęcia otwarte  w oddziałach : listopad ( 14-18 ), kwiecień ( 24 - 28)

26 maja- Dzień Mamy

10 czerwca ( sobota) – godz.1400 - RODZINNY PIKNIK MAMA-TATA-JA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
You are here: