Tematyka miesiąca

Email Drukuj PDF

NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: styczeń 2018

GRUPY MŁODSZE I, II, III

 

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Ptaki zimą.
 3. Kochamy babcie i dziadków.
 4. Wesoły karnawał.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Rozumienie cykliczności występowania kolejnych pór roku i ich charakterystycznych cech.

Poznanie pojęcia karnawał, maskarada, bal przebierańców oraz zasady dobrej zabawy.

Przeliczanie i posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 4 oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych koło i trójkąt.

Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w okresie zimy. Rozpoznawanie i właściwe nazywanie wybranych gatunków ptaków (wróbel, sikorka, gil).

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Budzenie szacunku i więzi emocjonalnej z najbliższa rodziną poprzez przeżywanie wspólnych radości i obchodów świat. Odczuwanie uczucia radości z możliwości obdarowania najbliższych upominkiem.

Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.

Wcielanie się w role przedstawianych postaci w czasie występów.

Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek oraz percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie brzmienia znanych instrumentów, melodii znanych piosenek i wystukiwanie rytmu.

Wcielanie się w role aktorów w czasie wystąpień publicznych. Przełamanie lęku i wstydu.

Rozwijanie umuzykalnienia, umiejętności rytmicznych oraz sprawności fizycznej dzieci.

 

 

 1. W KRAINIE BASNI
 2. PTAKI ZIMĄ
 3. MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK
 4. ZIMO, BAW SIĘ Z NAMI
 5. TAK MIJA CZAS

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- wzbudzanie zainteresowania literaturą i książką, pięknem języka polskiego, 
- rozwijanie mowy i myślenia, 
- rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów, 
- kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej
- dostrzeganie rytmicz­nej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

- nazywanie pór dnia: rano, południe, popołu­dnie, wieczór, i nocy
- dostrzeganie upływają­cego czasu

- rozwijanie orientacji przestrzennej 
- rozwijanie umiejętno­ści prezentowania wła­snych możliwości 
- dokarmianie i po­jenie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

- nazywanie ptaków od­wiedzających karmnik

- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami

- rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu
- kształtowanie poczucia rytmu i wzbudzanie radości ze wspólnej zabawy

 

 

 

Krąg tematyczny:
1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą
2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze
3. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka
4. O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);
• Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;
• Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);
• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;
• Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;
• Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem
• Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;
• Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);
• Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);
• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;
• Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.
• Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;
• Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami);
• Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;
• Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.
• Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu); • Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
• Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
• Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;  Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

 

GRUPY STARSZE IV, V, VI

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji.

• Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą.

• Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy.

• Wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: „dziś”, „jutro”, „wczoraj”.

• Utrwalanie u dzieci nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych.

• Kształtowanie pojęcia liczby 7; posługiwanie się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym.

• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „r”,„R”.

• Nauka piosenki „Zimo, zimo”.

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia(uprawianie sportów zimowych).

•Zachęcanie dzieci do dbałości o własnezdrowie:dieta,sposób ubierania się.

•Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci zimowych dyscyplin sportowych.

• Nauka piosenek„Mróz,mróz” oraz„Zimowa poleczka”.

• Kształtowanie pojęcia liczby 8.

•Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej„n”,„N”.

• Kształcenie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.

• Wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych.

• Kształcenie umiejętności okazywania uczuć i potrzeby pomagania.

• Nauka piosenki „Piosenka o babci i dziadku”.

• Nauka na pamięć wiersza „Wierszyk dla babci i dziadka”.

Wzbogacanie słownictwa dzieci, precyzowanie znaczenia pojęć związanych z karnawałem.

Nauka piosenki„Buli”.

Doskonalenie umiejętności tanecznych.

Kształtowanie pojęcia liczby9.

Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b”, „B”; prowadzenie zabaw badawczych.

 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: grudzień 2017

GRUPY MŁODSZE I, II, III

1. CZEKAMY NA MIKOŁAJA

2. JUŻ ZIMA.

3. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z odwiedzinami Mikołaja oraz ze Świętami Bożego Narodzenia (wigilia, opłatek, kolędy, choinka).

Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy oraz właściwe ich nazywanie (opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne).

Posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 3, nabywanie umiejętności stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów (na, pod, obok, za).

Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.

Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek oraz percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie brzmienia znanych instrumentów, melodii znanych piosenek i wystukiwanie rytmu.

Wcielanie się w role aktorów w czasie wystąpień publicznych. Przełamanie lęku i wstydu.

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Rozwijanie umuzykalnienia, umiejętności rytmicznych oraz sprawności fizycznej dzieci.

 

I.NA JESIENNY SMUTNY CZAS

II.NADCHODZI ZIMA

III.WESOŁA CHOINKA

IV.ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długikrótkidłuższykrótszy.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

 


1. ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT, NOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ.
2.
PORZĄDKAMI CZAS SIĘ ZAJĄĆ, ZARAZ GOŚCIE PRZYBYWAJĄ.
3. I 4.
W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, BO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZA PASEM.


Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
• Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;
• Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy;
• Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma);
• Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów
• Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt;
• Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
• Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
• Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;
• Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;
• Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach);
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);
• Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji
• Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych);
• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek;
• Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;
• Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów);
• Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu
i walorów literackich).

 

GRUPY STARSZE IV, V, VI

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

WSZYSTKO WOKÓŁ NAS SIĘ ZMIENIA – POZNAJEMY URZĄDZENIA

OD ZIEMI AŻ DO NIEBA NA ŻYWIOŁY UWAŻAĆ TRZEBA

ŚWIĘTA ZA PASEM I W DOMU PACHNIE LASEM

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.

Uwrażliwieniedziecinapomaganieptakomwzwiązkuztrudnymiwarunkamiichbytowaniazimą.

Prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez zwierzęta.

Prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy.

Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”,„y”.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi.

Prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie.

Zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny.

Kształtowanie u dzieci umiejętność bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych.

Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące z poprawnego komunikowania się.

Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.

Kształtowanie pojęcia liczby5.

Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej„u”,„U”.

Przybliżenie dzieciom pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów.

Kształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania stanów skupienia wody w przyrodzie.

Kształcenie umiejętności dostrzegania obiegu wody w przyrodzie.

Rozbudzanie zainteresowań dzieci eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych.

Zapoznanie dzieci z tradycją świętowania na zakończenie roku.

Kształtowanie pojęcia liczby6.

Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.

Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Nauka śpiewania kolęd i pastorałek.

Kształtowanie pojęcia liczby„0”.

Zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.

Kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt, ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: listopad 2017

GRUPY MŁODSZE I, II, III

Grupa I

Mieszkańcy lasu.

Jest chłodno i deszczowo.

Przygotowanie się zwierząt do zimy.

Ubieramy się ciepło.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Poznanie oznak późnej jesieni oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwacji przyrody.

Rozumienie konieczności ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych. Poznanie nazw ubrań oraz ich zastosowanie.

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w naszych lasach oraz sposobu przygotowania się do zimy, rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności wokalnych oraz umiejętności rytmicznego poruszania się.

Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń.

Klasyfikowanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów „na oko”, właściwe stosowanie określeń dużo, mało. Nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 3.

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Rozwijanie umuzykalnienia, umiejętności rytmicznych oraz sprawności fizycznej dzieci.

Grupa II

Grupa III

Krąg tematyczny:

1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy


Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

• Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

• Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

• Rozwijanie słuchu fonematycznego.

• Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

• Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

• Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;

• Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;

• Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;

• Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej

• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

• Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

• Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

• Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

• Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

• Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

• Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

• Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

• Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

• Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

• Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

GRUPY STARSZE IV, V, VI

 

Krąg tematyczny.

Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy

My, Polacy

Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?

Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny do zabawy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie umiejętności ilustrowania wiersza dźwiękami instrumentów perkusyjnych.

Dostrzeganie zmian w przyrodzie późną jesienią.

Rozpoznawanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.

Kształtowanie pojęcia liczby3.

Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „l”,„L”.

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

Zaznajomienie z symbolami narodowymi.

Zachęcaniedoaktywnegouczestniczeniawuroczystościachzokazjiświątnarodowych.

Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.

Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”,„I”.

Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.

Wdrażanie do higienicznego stylu życia.

Kształtowanie pojęcia liczby 4.

Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’„E”.

Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią.

Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.

Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.

Rozbudzanie wyobraźni dziecka.

Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”,„K”.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: październik 2017

 

GRUPY MŁODSZE I, II, III

Krąg tematyczny:
1.Jabłka, śliwki i morele w sadzie jest owoców wiele.
2.Witaminy hop! do brzuszka i marchewka i pietruszka.
3.Liście malowane, pod drzewem rozsypane.
4.Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających   odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;

Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);

Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.
Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

Rozwijanie rozumowania drogą analogii;

Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).

Grupa II

Cel główny:

- Rozwijanie mowy.

- Rozpoznawanie i nazywanie owoców

- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3 i 4.

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmów w ciągu owoców i ich kontynuowanie

Tematyka miesiąca:

I – Jesień w sadzie

- Zdrowe owoce

- Owocowe rytmy

- Owoce ze sklepu

- Kolorowe owoce

- Złota jesień

II – Dary ogrodu

– Co to za warzywa

- Trzy marchewki, cztery pietruszki

- Kiszenie kapusty

- Obrazek z warzywami

- Z ogrodu czy z sadu?

III-  Nasze rodziny

- Nie jesteśmy sami

- Gdzie schowała się lalka?

- Śpiewamy kołysankę

- Portrety rodziców

- Zawody rodziców

IV – Domowi ulubieńcy

- Kocie przyjaźnie

- Pieski i ich miseczki

- Co robi jamniczek

- Kotki z puzzli

- Zwierzęta ze schroniska

GRUPA III

 1. Smaczne owoce.
 2. Zdrowe warzywa.
 3. Jesień w lesie.
 4. Jesienny park.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Rozpoznawanie i właściwe nazywanie warzyw, owoców, grzybów i innych jesiennych darów.

Rozumienie konieczności jedzenia codziennej porcji warzyw i owoców oraz ich znaczenia dla zdrowia.

Rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej.

Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w miejscu publicznym.

Zachęcanie do wykonywania drobnych prac domowych.

Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń. Poznanie nowej techniki plastycznej.

Klasyfikowanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów „na oko”, właściwe stosowanie określeń dużo, mało. Nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 3.

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Rozwijanie umuzykalnienia, umiejętności rytmicznych oraz sprawności fizycznej dzieci.

GRUPY STARSZE IV, V, VI

By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

Między drzewami przemykają promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka

Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

W naszej rodzinie miło czas płynie

 

Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.

Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.

Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.

Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.

Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.

Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.

Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.

Wzmacnianie więzi rodzinnej.

Poznawanie struktury rodziny.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: wrzesień 2017

 

GRUPY MŁODSZE I, II, III

Grupa I

Nauczyciel: Agnieszka Ostojska

 1. Witamy w przedszkolu.

 2. Jestem przedszkolakiem.

 3. Bawimy się razem.

 4. Nadeszła jesień.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na swój temat.

Nabywanie umiejętności samodzielnego porządkowania zabawek po skończonej zabawie.

Rozwijanie umiejętności słuchania krótkich tekstów literackich, opisywania przedmiotów oraz określania wielkości (duży, mały).

Integrowanie dzieci oraz przestrzeganie ustalonych norm i umów.

Usprawnienie narządów artykulacyjnych.

Zachęcanie do obcowania z przyrodą, poznanie oznak jesieni.

Poznanie kolorów i rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych i wspólnego śpiewania piosenek.

Poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w sali i na placu zabaw.

Grupa II

Nauczyciel: Małgorzata Gola

- Nasza grupa

- Jestem przedszkolakiem

- Uliczne sygnały

- Nadeszła jesień

- Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

- Rozwijanie umiejętności liczenia i opisywania przedmiotów.

- Integrowanie dzieci oraz przestrzeganie ustalonych norm i umów.

- Poznanie elementarnych zasad ruchu drogowego, znaków drogowych i wykorzystanie ich w praktyce oraz pojazdów specjalistycznych i numerów alarmowych.

- Zachęcanie do obcowania z przyrodą, poznanie oznak jesieni. Rozpoznawanie liści wybranych drzew rosnących w parku.

- Rozwijanie sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

- Usprawnienie narządów artykulacyjnych.

- Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych i wspólnego śpiewania piosenek.

- Poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w sali i na placu zabaw.

Grupa III

Nauczyciel: Jadwiga Klimecka

1.Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

2.W moim domu nie nudzi się nikomu

3.Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

4.Każdy czy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.


• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami

• Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;

• Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku,

w szatni itp.);

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

• Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw

i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);

• Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;

• Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

• Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów

w sposób czytelny dla innych.

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

• Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;

• Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

• Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

• Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

• Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

• Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

• Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

• Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci

GRUPY STARSZE IV, V, VI


1. Rok szkolny zaczynamy, a więc książki zabieramy

2. Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las

3. Co nam jesień w koszu niesie?

4.  Wiemy, gdzie mieszkamy

- Organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie i poznawanie imion rówieśników.

- Integrowanie grupy - budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie.

- Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania z nimi bliższych znajomości.

- Rozwijanie odpowiedzialności za poszanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

- Zachęcanie dzieci do zagospodarowywania kącików zabaw i zainteresowań.

- Wspólne ustalanie z dziećmi norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie przedszkolnej.

- Organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie i poznawanie imion rówieśników.

- Integrowanie grupy - budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie.

- Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania z nimi bliższych znajomości.

- Rozwijanie odpowiedzialności za poszanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

- Zachęcanie dzieci do zagospodarowywania kącików zabaw i zainteresowań.

-  Wspólne ustalanie z dziećmi norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie przedszkolnej.

 

NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: czerwiec 2017

Grupa I

Nauczyciel: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1.Taki sam, ale inny
2.Książka moim przyjacielem
3.Na moim podwórku

4. Nadchodzą wakacje

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)
- wyrabiania nawyku szanowania książek, poznanie ich wartości w życiu człowieka
- poznanie zawodu drukarza, księgarza, biblotekarza
- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi, jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców, zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach
i ćwiczeniach ruchowych  
- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
- ukazanie piękna naszego kraju, poznanie miejsc gdzie można się udać na wakacje
- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas wakacji

Grupa III

Nauczyciel: Marzena Nowak

 1. Dzieci z całego świata.
 2. Poznajemy różne zawody.
 3. Moje podwórko.
 4. Wkrótce wakacje.
 • Zna zasady właściwego zachowania się w czasie wycieczki, uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Zna wybrane zawody osób pracujących w najbliższym otoczeniu, zawody rodziców oraz potrzebny im sprzęt i narzędzia.
 • Nazywa ludzi różnych ras, zna ich miejsce zamieszkania, zwyczaje. Szanuje odrębność narodową, etniczną, językową.
 • Zna swoją przynależność narodową.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach dających radość i zadowolenie.
 • Określa charakterystyczne cechy lata, rozpoznaje i właściwie nazywa wybrane owady (ich pożyteczność dla ludzi i przyrody) oraz pierwsze owoce (opisuje ich wygląd i smak).
 • Zna zasady bezpiecznych zabaw w okresie lata.
 • Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Tworzy zbiory i podzbiory elementów.
 • Buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym.
 • Odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia. Starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca.

 

Grupa IV

Nauczyciel: Agnieszka Ostojska

Dziecięce przyjaźnie.

Moje podwórko.

Wkrótce wakacje.

Zwiedzamy nasz kraj.

 

Nazywa ludzi różnych ras, zna ich miejsce zamieszkania, zwyczaje oraz dziecięce zabawy. Szanuje odrębność narodową, etniczną, językową.

Dostrzega swoją niepowtarzalność.

Zna zasady właściwego zachowania się w czasie zabaw na podwórku i placu zabaw.

Uczestniczy we wspólnych zabawach dających radość i zadowolenie.

Rozwija poczucie przynależności narodowej. Zna największe rzeki, miasta oraz legendy i wiersze dotyczące naszej Ojczyzny. Wskaże na mapie Polski Bałtyk i Tatry.

Określa charakterystyczne cechy lata, rozpoznaje i właściwie nazywa wybrane owady (ich pożyteczność dla ludzi i przyrody) oraz pierwsze owoce (opisuje ich wygląd i smak).

Określi charakterystyczne cechy lata (długie dni, wyższa temperatura, zjawiska atmosferyczne). Zna zasady bezpiecznych zabaw w okresie lata.

Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Tworzy zbiory i podzbiory elementów.

Buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia, sprawnie posługuje się nożyczkami. Starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca.

Grupa V

Nauczyciel: Wiesława Gruszka

1. Dziecięce Przyjaźnie
- Dzień Dziecka

- Każdy Chce Mieć Przyjaciela

- Nie Lubimy Być Sami

- Niby Tacy Sami, Ale Inni

- Wspólne Zabawy

2. Na Naszym Podwórku

- Plan Mojego Podwórka

- Podajmy Sobie Ręce

- Bezpieczne Zabawy Na Podwórku

- Znaki Na Placu Przedszkolnym

- Wymarzony Plac Zabaw

3. Dbamy O Ziemię

- Szanujmy Las

- Sadzimy Drzewko

- Widzimy, Wąchamy, Słyszymy

- Przyjaciel Przyrody

4. Nadszedł Czas Wakacji

- Co Zabierzemy Na Wakacje?

- Czym Pojedziemy Na Wakacje?

- Słoneczne Lato

- Gdzie Spędzimy Wakacje?

- Nadszedł Dzień Pożegnania

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Maj  2017

Grupa I

Nauczyciel: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1. Moja miejscowość, mój kraj
2.Wiosna na łące

3. Wszystko może być moją muzyką

4. Moi rodzice

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich

uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych

reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu

rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach
i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach

nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków

poznawanie ważniejszych regionów naszego kraju, znajdujących się tam bogactw

podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno

obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie

poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek

obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy

określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka

wdrażanie do wzajemnego okazywania sobie uczuć przez członków rodziny

Grupa II

Nauczyciel: Zofia Dąbrowska

LUBIMY KSIĄŻKI

WIOSENNA ŁĄKA

MAMA I TATA

ZWIERZĘTA DOMOWE

Ogólne cele:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej

Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy

Usprawnianie narządów artykulacji

Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określnie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian

Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw

Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym

Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych

Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych

Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt

Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji

Budzenie zainteresowania książką i czytaniem

Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

 

Grupa IV

Nauczyciel: Agnieszka Ostojska

 

Polska – mój dom.

Dbamy o ziemię.

Muzyka jest wszędzie.

Nasi rodzice.

 

Rozwijanie przynależności narodowej poprzez rozumienie stosowanie pojęć: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku. Rozpoznawanie i właściwe nazywanie symboli narodowych: flaga, godło, hymn.

Dostrzega zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczącej działalności ludzi np. zatruwanie wód, gleby, powietrza, zabijanie zwierząt, niszczenie roślin. Rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego.

Zachęcanie do słuchania muzyki poważnej, wielkich polskich kompozytorów.

Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek oraz percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie brzmienia znanych instrumentów, wystukiwania akompaniamentu do piosenek, wyrażanie muzyki ruchem.

Rozumie konieczności pracy zawodowej naszych rodziców oraz innych wykonujących różne zawody.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, opisanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech, określenie czynności jakie wykonują rodzice w domu, rozumienie sensu okazywania sobie uczuć.

Porządkowanie zbiorów wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Tworzenie zbiorów i podzbiorów elementów. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń, staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.

 

Grupa v

Nauczyciel: Wiesława Gruszka

 

1. Polska - mój dom

- mój dom

- poznajemy naszą miejscowość

- Kraków

- jesteśmy polakami

- warszawa

2. Łąka i jej mieszkańcy

- na zielonej łące

- barwy ochronne

- biedronki, motyle i kwiaty

- zagadki o łące

- odwiedziny na łące

3. Święto rodziny

- wkrótce dzień matki i dzień ojca

- powinniśmy słuchać rodziców

- rodzinny obrazek

- rodzinne spotkanie

- zagadki o rodzinie

4. Muzyka jest wszędzie

- dźwięki wokół nas

- jesteśmy muzykalni

- muzykalna folia

- gramy i śpiewamy

- trębacz z wieży mariackiej

 


 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Kwiecień  2017

Grupa I

Nauczyciel: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1 i 2 Zwyczaje wielkanocne
3. Wiosna na wsi

4 Dbamy o Ziemię

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- poznanie zwyczajów i tradycji związanych Świętami Wielkanocnym
- kultywowanie tradycji, zwyczajów Wielkanocy
-  wdrażanie do szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im
w wypoczynku, pracy
-  wyrabianie umiejętności wzajemnego okazywania sobie uczuć, mówienie o nich    tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
- rozwijanie sprawności fizycznej
- usprawnianie mowy i wypowiedzi zdaniami
-  umuzykalnienie dzieci
- doskonalenie sprawności manualnej
- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi poznawanie zagrożeń dla   środowiska przyrodniczego, wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
-  wdrażanie do niszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

- zachęcanie do wyrzucania śmieci do kosza

- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, szanowanie wody, niemarnowanie jej

 

Grupa II

Nauczyciel: Zofia Dąbrowska

CZEKAMY NA ŚWIĘTA

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

DBAMY O ŚRODOWISKO

POLSKA MOJA OJCZYZNA

 

Ogólne cele:

Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

 

Grupa III

Nauczyciel: Marzena Nowak

Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Chciałbym być sportowcem.

Cuda i dziwy.

Mali strażnicy przyrody.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Zainteresowanie Unią Europejską. Wyjaśnienie zdań: „Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami. Poznanie historii naszego miasta i kraju, ważniejszych zabytków i miejsc.

Wskaże na kuli ziemskiej – globusie kontynenty i oceany. Zna nazwy wybranych planet oraz rozumie pojęcia: kosmonauta i astronom.

Dostrzega zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczącej działalności ludzi np. zatruwanie wód, gleby, powietrza, zabijanie zwierząt, niszczenie roślin.

Rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego.

Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Tworzy zbiory i podzbiory elementów. Dodaje i odejmuje w zakresie 10 (w pamięci i na liczmanach).

Buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym.

Czyta globalnie wyrazy związane z tematem.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia, sprawnie posługuje się nożyczkami. Starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca.

Grupa IV

Nauczyciel: Agnieszka Ostojska

Nadeszła wiosna.

Wielkanocne zwyczaje.

Kolorowa Wielkanoc.

Wiosna na wsi.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Rozpoznaje zmiany zachodzące wraz z nadejściem wiosny. Określi zjawiska zachodzące w przyrodzie (dłuższe dni, wyższa temperatura,  powroty ptaków, pierwsze kwiaty).

Nazywa i rozpoznaje powracające ptaki. Rozumie różnice między ptakami i ssakami.

Wie na czym polega praca pszczelarza. Zna cykl rozwojowy motyla.

Zna tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą oraz tradycje wielkanocne naszego regionu - Wielkopolski.

Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowane na wsi, ich potomstwo oraz domy. Zna upodobania smakowe zwierząt wiejskich. Rozumie znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi.

Dodaje i odejmuje w zakresie 10 samodzielnie układa działania matematyczne.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne obserwacje dotyczące przyrody.

Buduje wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem gramatycznym, czyta wyrazy związane z tematem.

 

Grupa V

Nauczyciel: Wiesława Gruszka

1.poznajemy przyrodę
- kwoka i jej dzieci
- na wiejskim podwórku

- co słychać na wsi ?

- zwierzęce rodziny

- wwiosna na działce

2.wielkanoc - zwyczaje i tradycje

- przygotowania do świąt

- pisanki wielkanocne

- liczymy kury i kurczęta

- jajka, jajeczka

- śmingus - dyngus

3.dbamy o ziemię

- szanuj las

- sadzimy drzewko

- gdyby lasu nie było?

- widzimy, słyszymy, wąchamy

- oznaka przyjaciela przyrody

4. W świecie sztuki - teatr

- pacynka, jawajka, marionetka i kukiełka

- jesteśmy w teatrze

- kto jest wyższy? Kto jest niższy?

- dziwna chatka

- teatrzyk paluszkowy

Grupa VI

Nauczyciel: Ewa Wardęga

 

I Tydzień –Wielkanocne zwyczaje i tradycje

Cele ogólne: Wzmacnianie więzi w rodzinie – Przybliżanie tradycji i stmboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu, zwyczajów rodzinnych; Wzmacnianie więzi emocionalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań; Wprowadzenie litery j małej, wielkiej, drukowanej i pisanej;

Przedświąteczne przygotowania

Pisanki kraszanki – sztuka ludowa

Liczymy kurki i kurczęta

Wielkanoc w Polsce

Palmy wielkanocne

II Tydzień – Wiosna na wsi

Cele ogólne: Poznajemy przyrodę: Wiosna poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, poznanie znaczenia hodowli zwierzęt dla ludzi; Wprowadzenie litery f małej, wielkiej, drukowanej i pisanej; Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;

Kwoka i jej dzieci

Na wiejskim podwórku

Co słychać na wsi?

Zwierzęce rodziny

Wiosna w ogrodzie

III Tydzień – Dbamy o Ziemię

Cele ogólne: Poznawanie wybranych środowisk naturalnych –  las, staw, łąka. Rozpoznawanie oraz nazywanie roślin i zwierząt występujących w danym środowisku; Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych; budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego; Wprowadzenie litery ż małej, wielkiej, drukowanej i pisanej;

Szanujmy las

Sadzimy drzewko

Widzimy słyszymy wąchamy

Gdyby lasu nie było

Odznaka przyjaciela przyrody

IV Tydzień – W świecie sztuki -Teatr

Cele ogólne: Udział w przedstawieniach teatralnych; poznanie i nazywanie pomieszczeń teartalnych i ich funkcji, nazywanie zawodów. Odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak bobro, piękno, sprawiedliwość, walka ze złem, prawda; Umiejętne posługiwanie się rekwizytami; Wprowadzenie litery h małej, wielkiej, drukowanej i pisanej;

Pacynka, jawajka, marionetka i kukiełka

Jesteśmy w teatrze

Kto jest wyższy? Kto jest niższy?

Dziwna chatka

Teatrzyk paluszkowy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Marzec  2017

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1. Poznajemy zwierzęta

2. Zwierzęta prehistoryczne
3. Wiosna tuż, tuż

4 i 5 Nadeszła wiosna

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
- budzenie zainteresowania przyrodą
- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie sprawności manualnej
- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie)
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
np.   coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu,
powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze
kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

-  poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie
się pąków na drzewach, krzewach

- rozwijanie mowy

- zachęcanie do obserwowania przyrody
- oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno

- omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd)
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie umiejętności wycinania

- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
- rozwijanie sprawności fizycznej

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

KIEDY PATRZĘ W NIEBO

CZEKAMY NA WIOSNĘ

WIOSNA NA PARAPECIE

WIOSENNE SPRZATANIE

ZWIERZĘTA NA WSI

Ogólne cele:

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności

Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

 

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Marzena Nowak

Muzyka jest wszędzie.

Wiosna tuż, tuż.

Cuda i dziwy.

Wkrótce Wielkanoc

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Właściwie rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, dźwięki wysokie i niskie oraz graficzne znaki dźwięków – nuty.

Wskaże na kuli ziemskiej – globusie kontynenty i oceany. Zna nazwy wybranych planet oraz rozumie pojęcia: kosmonauta i astronom.

Określi zjawiska zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia (dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu, powroty ptaków, pierwsze kwiaty).

Rozpoznaje i właściwie nazywa kwiaty chronione.

Zna tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą.

Przelicza elementy w zakresie 9 i odzwierciedla ich liczbę za pomocą liczebnika. Rozpoznaje i właściwie nazywa figury geometryczne.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne obserwacje dotyczące przyrody.

Buduje wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem gramatycznym.

 

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

Zwierzęta na świecie.

Czy żyły dinozaury.

Nadchodzi wiosna.

Wiosna – nowa pora roku.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Zna warunki niezbędne do rozwoju zwierząt. Dostrzega różnice w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji. Nazywa domy zwierząt, sposoby poruszania się i odżywiania.

Wskaże na mapie Polski ważniejsze regiony i wie jakie kryją bogactwa naturalne.

Zna historię powstania węgla kamiennego, jego właściwości. Nazywa zwierzęta (dinozaury) i rośliny żyjące w tamtym okresie.

Określi zjawiska zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia (dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu, powroty ptaków, pierwsze kwiaty).

Rozpoznaje i właściwie nazywa wiosenne zwiastuny i kwiaty chronione.

Szybko reaguje na sygnały słowne.

Przelicza elementy w zakresie 9 i odzwierciedla ich liczbę za pomocą liczebnika.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne obserwacje dotyczące przyrody.

Buduje wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem gramatycznym.

Umiejętnie posługuje się nożyczkami.

 

ODDZIAŁ V

Nauczycielka:Wiesława Gruszka

1. Zwierzęta na świecie
- zwierzęta żyją tylko raz

- co wiemy o zwierzętach

- zwierzątko zwane osiołkiem

- cztery zielone słonie

- znamy różne zwierzęta egzotyczne

2. Czy żyły dinozaury?

- dinozaury w przedszkolu

- dinozaur w szafce

- osiem dinozaurów

- dlaczego dinozaury wyginęły?

- o czym szeptały iskierki

3. Nadchodzi wiosna

- czekamy na wiosnę

- deszczowe kropelki

- wkrótce wiosna

- wiosenne tańce

wiosenne porządki

4. Nadeszła wiosna

- powroty ptaków

- czy to ptak, czy ssak

- wiosna w błękitnej sukiennce

- pierwsze motylr

bzy, bzy bzy - pszczółka mała

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Luty  2017

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

1.Zimo, baw się z nami!

2. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

-rozwijanie mowy,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji,
- rozwijanie sprawności manualnej,
-umuzykalnienie dzieci,
-integrowanie się dzieci,
-rozwijanie umiejętności liczenia,

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą,
-poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego,
-gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem,
-dbanie o ptaki zimą.

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

 1. I. ZABAWY W KARNAWALE
 2. II. W DAWNYCH CZASACH

Ogólne cele:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
 • Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Marzena Nowak

1.Znamy baśnie.
2.Chciałbym być matematykiem.
Wzbudzanie zainteresowań literaturą poprzez słuchanie baśni oraz ilustrowanie ich.
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia i mierzenia.
Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Określenie roli kalendarza.
Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń. Umiejętne posługiwanie się pędzlem. Rysowanie linii falistych, zaokrąglonych i pętli.
Przeliczanie ilości wyrazów w zdaniu, sylab i głosek w wyrazie.
Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.
Globalnie czytanie wyrazów związanych z tematem.
Umiejętnie posługuje się pędzlem. Rysuje linie faliste, zaokrąglone, pętle.

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 1. Zimowe zabawy na śniegu.
 1. Tak mija nam czas.
 1. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Rozumie konieczność zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu.
Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (zabawy przy jezdni, zmarzniętym stawie).
Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy oraz właściwe ich nazywanie.
Określenie roli kalendarza.
Poznanie modelu kuli ziemskiej, wskazywanie mórz, oceanów i kontynentów. Poznanie nazw planet Układu Słonecznego.
Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń.
Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Przelicza ilość wyrazów w zdaniu, sylab i głosek w wyrazie.
Buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. Nasze bezpieczeństwo
- A śnieg pada i pada
-W pałacu królowej zimy
- Śnieżne kule
- Lubimy zimę
- Śnieżne bałwanki
2. Tak mija czas
- Co ribi zegarmistrz?
- Bracia miesiące
- Zakładamy hodowle
- W zegarze czas mieszka
- Przyszłość, teraźniejszość, przeszłość
3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
- Ufo, ufo, ufoludki
- Osiem ufoludków
- Rakieta
- Rozśpiewane ufoludki
- Wokół ufoludków
4. Ziemia nasza planeta
- Układ słoneczny
- Dbamy o naszą ziemię
- Jesteśmy "eko"
- Ziemia
- Planety

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: styczeń 2017


ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1. W krainie baśni

2. Moja babcia i mój dziadek
3. Ptaki zimą
4. Tak mija czas

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- wzbudzanie zainteresowania literaturą i książką, pięknem języka polskiego,
- rozwijanie mowy i myślenia,
- rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów,
- kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej
- dostrzeganie rytmicz­nej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

- nazywanie pór dnia: rano, południe, popołu­dnie, wieczór, i nocy
- dostrzeganie upływają­cego czasu

- rozwijanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie umiejętno­ści prezentowania wła­snych możliwości
- dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

- nazywanie ptaków od­wiedzających karmnik

- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami

- rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu
- kształtowanie poczucia rytmu i wzbudzanie radości ze wspólnej zabawy

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

 1. I. TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM
 2. II. WSZĘDZIE BIAŁO
 3. III. BABCIA I DZIADEK
 4. IV. ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA

Ogólne cele:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda
 • Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych
 • Nauka piosenek i pląsów
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Marzena Nowak

 1. Zwierzęta są głodne
 2. Moja babcia i mój dziadziuś.

Poznanie upodobań smakowych zwierząt leśnych i ptaków odwiedzających nasze karmniki.

Rozumienie konieczność pomocy zwierzętom i ptakom w okresie zimy.
Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, określenie ich wyglądu.
Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10 oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.
Budzienie szacunku i więzi emocjonalnej z najbliższą rodziną poprzez przeżywanie wspólnych radości i obchodów świąt. Odczuwanie uczucia radości z możliwości obdarowania najbliższych upominkiem.
Rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności wycinania, orientacji przestrzennej.
Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.
Wcielenie się w role przedstawianych postaci w czasie występów.

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

W krainie baśni.
Zimowe potrzeby ptaków i leśnych zwierząt.
Rodzice naszych rodziców.
Zima może być wesoła.

 • Poznanie upodobań smakowych zwierząt leśnych i ptaków odwiedzających nasze karmniki.
 • Rozumienie konieczność pomocy zwierzętom i ptakom w okresie zimy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, określenie ich wyglądu.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy na śniegu z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki)
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10 oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
 • Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.
 • Budzienie szacunku i więzi emocjonalnej z najbliższą rodziną poprzez przeżywanie wspólnych radości i obchodów świąt. Odczuwanie uczucia radości z możliwości obdarowania najbliższych upominkiem.
 • Rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności wycinania, orientacji przestrzennej.
 • Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.
 • Wcielenie się w role przedstawianych postaci w czasie występów.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. Tydzień za tygodniem

- tydzień w przedszkolu
- pracowity tydzień
- bajkowy kalendarz- tydzień sportowca
- czas płynie
2. Wszędzie biało- czy śnieg jest biały?
- kto lubi lody?
- mrozem malowane
- na dalekiej północy
- na dalekiej ółnocy
3. Babcia i dziadek
- zabawy z babcią
- upominek dla babci
- zabawy z dziadkiem
- upominek dla dziadka
- dzień babci i dziadka
4. Zima może być wesoła
- bałwankowa rodzina
- zabawy na śniegu
- zabawy na lodzie
- zimowa olimpiada
- bezpieczne zabawy

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: grudzień 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:

1. Na jesienny czas
2. Nadchodzi zima
3. Świąteczny czas

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
-
rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie umiejętności dodawania,
- umuzykalnienie dzieci,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- integracja dzieci
- kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych
- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych  dla zimy

- rozwijanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie sprawności manualnej i percepcji wzrokowejODDZIAŁ II

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

NA POCZCIE
POMAGAMY ZWIERZĘTOM
CHOINKOWE OZDOBY
SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Ogólne cele:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Marzena Nowak

1. Paprocie tutaj rosły
2. Nadchodzi zima.
3. Idą święta.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
- Poznanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości i zastosowania oraz wyglądu wybranych zwierząt (dinozaurów) oraz roślin (skrzypy, paprocie).
- Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
- Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami z domu rodzinnego.
- Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody.
- Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy oraz właściwe ich nazywanie (opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne).
- Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu oraz węgla i soli.
- Rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności wycinania, orientacji przestrzennej.
- Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.
- Rozwijanie umiejętności wokalnych.
- Wcielanie się w role przedstawianych postaci w czasie występów.
ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

Co robić w taki smutny czas?
Nadeszła zima.
Idą święta.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy oraz właściwe ich nazywanie (opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne).
 • Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami z domu rodzinnego.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności wycinania, orientacji przestrzennej.
 • Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Wcielanie się w role przedstawianych postaci w czasie występów.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. CO ROBIĆ W TAK SMUTNY CZAS
- Talerz pyszności
- Odwiedził nas Mikołaj
- Dzień pełen kolorowych niespodzianek
- Liczymy do siedmiu
- Wesołe zabawy na pochmurny dzień
2. NADESZŁA ZIMA
- Zapoznanie z oznakami zimy
- Bawimy się z bałwankiem
- Wokół zimy
- Spotkanie z bałwankiem
- Biała zima
3.ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
- Czekamy na święta
- Przy świątecznym stole
- Całusy choinkowe
- Świąteczny poczęstunek
- Znam swój adres
4. WIGILIA
- Zapoznaie z tradycjami
- Wspólne kolędowanie
- Co robi Mikołaj?
- Opłatek
- Wigilijny stół

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: listopad 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:

1. Domy i domki

2. Urządzenia elektryczne

3. A deszcz pada i pada

4. Dbamy o zdrowie

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

- rozbudzanie świadomości narodowej – Polska nasz wspólny dom

- rozwijanie mowy

- poznawanie, na pod- stawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej

i współcześnie

-  rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- rozwijanie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej

- poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi

- nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie

- umuzykalnienie dzieci

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

- uświadomienie znaczenia spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, picia napojów kolorowych, ograniczenie napojów gazowanych)

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie sprawności ruchowej

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Zofia Dabrowska

MOJA RODZINA

JESIENNA SZARUGA

MALI ARTYŚCI

JUŻ BLISKO ZIMA – UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

Ogólne cele:

- Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

- Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.

- Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.

- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

- Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

- Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.

- Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

- Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.

- Nauka piosenek i pląsów.

- Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Marzena Nowak

Jesienne nastroje.

Dbamy o zdrowie.

Moje domowe zwierzątko.

Urządzenia elektryczne.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Poznanie oznak późnej jesieni oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwacji przyrody.

-Wyjaśnienie znaczenia wody w życiu ludzi i zwierząt.

-Wyrabianie nawyku dbałości o zdrowie (higiena osobista, właściwa dieta, odpowiedni strój).

-Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

-Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi oraz współczesnych środków łączności (radio, telewizja, Internet).

-Rozumienie konieczności zachowania bezpieczeństwa w czasie korzystania z urządzeń elektrycznych.

-Rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności wokalnych oraz umiejętności rytmicznego poruszania się.

-Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

-Porządkowanie zbiorów wg liczby elementów i posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

-Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

-Czytanie globalnie wyrazów związanych z tematem.

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 

 

 1. Urządzenia elektryczne.

 2. Polska moja Ojczyzną.

 3. A deszcz pada i pada.

 4. Zdrowie naszym skarbem.

 5. Co robić w taki smutny czas.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi oraz bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych.

Poznanie oznak późnej jesieni oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwacji przyrody.

Rozbudzenie szacunku i miłości do naszej ojczyzny.

Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie (odpowiednia odzież, higiena osobista, właściwe odżywianie się).

Poznanie cyklicznych pór roku.

Poznanie nazw ubrań oraz ich zastosowanie.

Rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności wokalnych oraz umiejętności rytmicznego poruszania się.

Poznanie dźwięków o różnym natężeniu. Naśladowanie różnych głosów i odgłosów.

Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.

Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Czytanie globalnie wyrazów związanych z tematem.

ODDZIAŁV

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

 

Jesienne nastroje.

Dbamy o zdrowie.

Moje domowe zwierzątko.

Urządzenia elektryczne.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Poznanie oznak późnej jesieni oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwacji przyrody.

-Wyjaśnienie znaczenia wody w życiu ludzi i zwierząt.

-Wyrabianie nawyku dbałości o zdrowie (higiena osobista, właściwa dieta, odpowiedni strój).

-Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

-Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi oraz współczesnych środków łączności (radio, telewizja, Internet).

-Rozumienie konieczności zachowania bezpieczeństwa w czasie korzystania z urządzeń elektrycznych.

-Rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności wokalnych oraz umiejętności rytmicznego poruszania się.

-Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

-Porządkowanie zbiorów wg liczby elementów i posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

-Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

-Czytanie globalnie wyrazów związanych z tematem.

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

 

I Tydzień – Domy i domki

Cele ogólne: Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie; nazywanie zawodów związanych z budownictwem; Wprowadzenie litery i małej, wielkiej, drukowanej i pisanej; Poznanie cech figury geometrycznej - trójkąta

1. Co to jest dom?

2. Różne domy

3. Pocięty obrazek domu

4. Plan mieszkania

5. Domy zwierząt

II Tydzień – Jestem Polakiem

Cele ogólne: Pogłębienie i utrwalenie wiedzy o przynależności narodowej, elementów historii Polski na podstawie podań i legend i znajomości symboli narodowych,

1. Mój kraj, stolica i okolica

2. Każdy Polak o tym wie

3. Piękne bo Polskie

4. Dzień niepodległości

III Tydzień – Urządzenia Elektryczne

Cele ogólne: Doświadczenia konstrukcyjno techniczne: bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych; poznanie w sposób i pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi; Wprowadzenie litery t małej, wielkiej, drukowanej i pisanej; Wprowadzenie zapisu cyfrowego cyfry 5, kształtowanie pojęcia liczby 5;

1. Robię pstryk i mam światło w mig

2. Domowe sprzęty elektryczne

3. Do czego mogą służyć urządzenia elektryczne

4. Znamy te urządzenia

5. Co ułatwia pracę w domu?

IV Tydzień – A deszcz pada i pada

Cele ogólne: Jesień: obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, nazywanie występujących zjawisk atmosferycznych; poznanie roli wody w życiu ludzi i zwierząt; rozwijanie wrażliwości muzycznej; Wprowadzenie litery d małej, wielkiej, drukowanej i pisanej; Poznanie cech figury geometrycznej – prostokąta;

1. Muzyka deszczowych kropli

2. Jesienna szaruga

3. Jesienne zagadki

4. Deszczowe kompozycje

5. Wędrówki kropelki wody

V Tydzień – Zdrowie naszym skarbem

Cele ogólne: Dbałość o higienę: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych; Wprowadzenie litery k małej, wielkiej, drukowanej i pisanej; Utrwalenie cech poznanych figur, ćw. klasyfikacyjne;

1. Ruch to zdrowie

2. Co sprzyja zdrowiu a co mu zagraża?

3. Kto dba o nasze zdrowie?

4. Dbamy o zęby

5. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: październik 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1. Jesień w sadzie

2. Dary ogrodu
3. Nasze rodziny
4. Domowi ulubieńcy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
− rozwijanie mowy
− dostrzeganie rytmicznej organizacji w przestrzeni
− rozwijanie umiejętności wokalnych
− rozwijanie umiejętności wycinania
− zapoznanie z wystrojem sklepu z owocami (i warzywami) oraz pracą w nim
− rozwijanie umiejętności liczenia
− rozwijanie orientacji przestrzennej
− rozwijanie umiejętności klasyfikowania
− rozwijanie sprawności manualnej

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

WARZYWA

JESIENIĄ W PARKU

JESIENIĄ W LESIE

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele:

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Marzena Nowak

 1. Jesień w ogrodzie.
 2. Jesień w lesie.
 3. Jesienny park.
 4. Dbamy o zdrowie.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Rozpoznawanie i właściwe nazywanie warzyw, grzybów i innych jesiennych darów.

Właściwe rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców lasu oraz ich domów.

Rozumienie konieczności jedzenia codziennej porcji warzyw i owoców oraz ich znaczenia dla zdrowia oraz konieczności właściwego przygotowania się do zimy.

Rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej.

Zachęcanie do wykonywania drobnych prac domowych.

Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń. Poznanie nowej techniki plastycznej.

Klasyfikowanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, właściwe stosowanie określeń dużo, mało oraz określających położenie przedmiotów nad, pod, za, na. Nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 5.

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Rozwijanie umuzykalnienia, umiejętności rytmicznych oraz sprawności fizycznej dzieci.

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

Jesień na działce.

Nasze rodziny.

Nasi domowi ulubieńcy.

Domy i domki.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Rozpoznawanie o nazywanie warzyw oraz poznanie sposobów przetwarzania ich (kiszenie, suszenie, mrożenie). Rozumienie konieczności jedzenia warzyw będących źródłem witamin.

Poznanie różnych zwierząt egzotycznych nazywanie ich potomstwa oraz rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i  poznanie zasad opiekowania się zwierzętami w domu.

Wzmacnianie więzi rodzinnych. Rozumienie powiązań między członkami rodziny. Zachęcanie do wykonywania drobnych prac domowych.

Poznanie sposobów budowania domów dawniej i dziś oraz domów zwierząt przygotowujących się do zimy.

Rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej.

Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń.

Porządkowanie zbiorów wg liczby elementów i posługiwanie się liczebnikami głównymi. Nabywanie umiejętności przeliczania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na określone cechy.

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Czytanie globalne wyrazów związanych z tematem.

Rozwijanie umuzykalnienia i umiejętności rytmicznych.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. JESIEŃ W SADZIE

- Jesienią, jesienią sady się rumienią

- Liczymy owoce

- W sklepie z owocami

- Sałatka owocowa

- Owoce egzotyczne

2. JESIEŃ NA DZIAŁCE

- Czas na zbieranie warzyw

- Rozmowy warzyw

- Praca na działce

- Przetwory z warzyw

- Największa kapusta

3. NASZE RODZINY

- Kochamy swoich najbliższych

- Kim dla siebie jesteśmy?

- Wesoło spędzamy ze sobą czas

- Rodzinne przyjęcie

- Co robią nasi rodzice?

4.NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

- Koty i kotki

- Psy wokół nas

- Przyjacielskie zwierzaki

- Lubimy zwierzęta

- Zwieręta w schronisku

ODDZIAŁ VI

NauczycielkaEwa Wardęga


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : wrzesień 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1. W naszym przedszkolu

2. Warto mieć przyjaciela
3. Bawimy się razem
4. Chcemy być bezpieczny

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

- poznawanie przez dzieci wyglądu i przeznaczenia sali przedszkolnej
- rozwijanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie sprawności ruchowej
- wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie i budowania poczucia własnej 
wartości
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- rozwijanie umiejętności poruszania się po ulicy
- zapoznanie dzieci z pojazdami specjalistycznymi i ich znaczeniem dla społeczeństwa

ODDZIAŁ II

Nauczycielka:Zofia Dąbrowska

Cel główny: Zapoznanie z nowymi kolegami. Uczestniczy w zabawach. Zna i stosuje zasady współżycia w grupie. Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne.

W PRZEDSZKOLU

Poznajmy się

Kąciki zabaw

Mój znaczek

Poznajemy przedszkole

Razem grzecznie bawimy się

NA ULICY

Mój dom, moja ulica

Chcę być kierowcą

Bezpiecznie na ulicy

Bezpiecznie w samochodzie

Pan policjant

JA I ŚRODOWISKO

Ja i moi koledzy

Co czujemy?

Jesteś czysty – jesteś zdrowy

Dbam o zęby

Czysto wokół nas

OWOCE

W jesiennym sadzie

Moje ulubione owoce

Owocowe zabawy

Owocowe przetwory

Witaminy

 

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Marzena Nowak

Witajcie w przedszkolu.

Droga do przedszkola.

Nadeszła jesień.

Jesień w sadzie.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

- Rozwijanie umiejętności liczenia i opisywania przedmiotów.

- Integrowanie dzieci oraz przestrzeganie ustalonych norm i umów.

- Poznanie elementarnych zasad ruchu drogowego, znaków drogowych i wykorzystanie ich w praktyce oraz pojazdów specjalistycznych i numerów alarmowych.

- Zachęcanie do obcowania z przyrodą, poznanie oznak jesieni. Rozpoznawanie liści wybranych drzew rosnących w parku.

- Poznanie wybranych owoców i nazywanie drzew owocowych.

- Rozwijanie sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

- Usprawnienie narządów artykulacyjnych.

- Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych i wspólnego śpiewania piosenek.

- Poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w sali i na placu zabaw.

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 1. Witamy w przedszkolu.
 2. Przedszkole drugi dom.
 3. Bezpiecznie na drodze.
 4. Jesienny sad.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Integrowanie dzieci oraz przestrzeganie ustalonych norm i umów. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.
Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
Poznanie swojego ciała poprzez zabawy. Rozpoznawanie i nazywanie zmysłów i emocji.
Nabywanie umiejętności właściwego nazywania emocji.
Poznanie elementarnych zasad ruchu drogowego, znaków drogowych i wykorzystanie ich w praktyce.
Rozpoznawanie i właściwe nazywanie owoców krajowych i egzotycznych, nazywanie przetworów owocowych.
Usprawnienie narządów artykulacyjnych poprzez ćwiczenia narządów mowy.
Zachęcanie do obcowania z przyrodą, poznanie oznak jesieni.
Odzwierciedlanie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. W PRZEDSZKOLU
- W MOIM PRZEDSZKOLU

- DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

- PRZEDSZKOLNY SAVOIR - VIVRE

-POMAGAMY SOBIE

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

- MIASTO I WIEŚ

- W MIEŚCIE

- NA WSI

- BEZPIECZNA DROGA DO PEZEDSZKOLA

- POLICJANT

3. JA, TY I ŚRODOWISKO

- OTO I JA - MOJE CIAŁO

- OTO I JA - MOJE ZMYSŁY

- HIGIENA

- NA POMOC

- ŚRODOWISKO

4. DARY JESIENI

- WARZYWA

- WARZYWA

- OWOCE

- OWOCE

TEATRZYK OWOCOWO - WARZYWNY

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka:Ewa Wardęga

Tydzień – Razem w pracy i zabawie
Oto ja
Razem jest weselej
Mądre słowa na trudne chwile
Kodeks dobrych zachowań
Podajmy sobie ręce

II Tydzień – Letnie wspomnienia
Wakacyjne podróże
Kuferek pełen wspomnień
Wakacyjny pociąg
Pieszo czy na rowerze
Cudze chwalicie swego nie znacie

III Tydzień – Bezpieczeństwo najważniejsze
Jestem bezpieczny w domu i na spacerze
Obcy czy nie – komu mogę ufać?
Ważni ludzie – ważne telefony
Na prawo na lewo
Kolorowe światła kolorowe znaki

IV Tydzień – Przyjacielem być, przyjaciela mieć
Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie
Ja i Ty – to razem my
Zaufanie – ważna rzecz
W kręgu przyjaźni

Kolega czy przyjaciel?


NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : czerwiec 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Marzena Nowak

 

Święto Dzieci

 

Kim będę, gdy dorosnę?

 

Kolory lata.

 

Już wakacje.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

 

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

 

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

 

Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.

 

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

 

Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

 

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

 

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

 

Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

 

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

 

Cel główny: obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach. Poznanie niektórych zwierząt egzotycznych. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ulicy.

I. WITAMY LATO

1. Dzieci świata

2. Wycieczka do Teatru Lalki we Wrocławiu

3. Dzień Dziecka

4. Sierżant Pyrek w przedszkolu

5. Co by było, gdyby…

II. WYPRAWA NA ZOO

1. Zwierzęta egzotyczne

2. Spotkanie ze słoniem

3. Czy tygrys jest kotem?

4. W Zoo

5. Czyja jest ta długa szyja?

III. Witaj przygodo!

1. Czym jechać na wakacje?

2. Co zabrać na wakacje?

3. Wakacje nad morzem

4. Wakacje w górach

5. Słoneczne wakacje

IV. BEZPIECZNE WAKACJE

1. Poruszamy się bezpiecznie po drodze

2. Znaki drogowe

3. Nasze bezpieczeństwo

4. Na pomoc!

5. Na pożegnanie

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 


 

Zna zasady właściwego zachowania się w czasie wycieczki, uczestniczy we wspólnych zabawach.

Zna wybrane zawody osób pracujących w najbliższym otoczeniu, zawody rodziców oraz potrzebny im sprzęt i narzędzia.

Nazywa ludzi różnych ras, zna ich miejsce zamieszkania, zwyczaje. Szanuje odrębność narodową, etniczną, językową.

Zna swoją przynależność narodową.

Uczestniczy we wspólnych zabawach dających radość i zadowolenie.

Określa charakterystyczne cechy lata, rozpoznaje i właściwie nazywa wybrane owady (ich pożyteczność dla ludzi i przyrody) oraz pierwsze owoce (opisuje ich wygląd i smak).

Zna zasady bezpiecznych zabaw w okresie lata.

Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Tworzy zbiory i podzbiory elementów.

Buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia. Starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka


Dzieci z całego świata

- Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci,

- jacy jesteśmy?,

- czy lubimy być sami?,

- gdzie kto mieszka?,

- chcę mieć przyjaciela.

Moje podwórko

- jakie jest moje podwórko?,

- plac zabaw,

- w piaskownicy,

- gdzie jest powietrze?,

- przyjaciel z podwórka.

Krajobrazy Polski

- góry,

- morze,

- jeziora,

- lasy,

- zabytki.

Wkrótce wakacje

- wakacyjne wędrówki,

- wakacyjne rady,

- gdzie pojedziemy na wakacje?,

- co zabierzemy na wakacje?,

- pożegnania nadszedł czas.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : maj 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1.Jestem Polakiem

2.Nasze zabawki

3.Wyprawa na łąkę

4.Dla mamy i taty 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- zapoznanie z flagą Polski, rozbudzanie uczuć patriotycznych
- rozwijanie umiejętności wokalnych i aktorskich
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 i więcej

- rozwijanie sprawności ruchowych
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie mowy
- rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej
- zachęcanie do obserwacji przyrody
- zachęcanie do uważnego słuchania wiersza
- ćwiczenie narządów artykulacyjnych
- zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy z rodzicami

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Marzena Nowak

 1. Poznajemy zawody.
 2. Wiosenna łąka.
 3. Mama i tata.
 4. Zwierzęta domowe.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
-Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.
-Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.
-Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo – skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
-Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.
-Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
-Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
-Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej oraz wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.
-Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
-Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

Cel główny: Budzenie uczuć patriotycznych. Poznawanie zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku. Uświadomienie ważnej roli rodziny i rodziców w życiu dziecka.

 

 1. I. JESTEM POLAKIEM
 2. Polskie symbole narodowe
 3. Warszawa – stolica Polski
 4. Od Bałtyku do Tatr
 1. II. NASZE ZABAWKI
 2. Dbamy o nasze zabawki
 3. W kąciku lalek
 4. Mój pluszowy przyjaciel
 5. Prezent dla przyjaciela
 6. Wspólna budowla
 1. III. WYPRAWA NA ŁĄKĘ
 2. Co w trawie piszczy
 3. Poznajemy owady
 4. Kolorowa łąka
 5. Bal na łące
 6. Wiem, kto mieszka na łące
 1. IV. DLA MAMY I TATY
 2. Ja i moja rodzina
 3. Mój kochany tatuś
 4. Niespodzianki dla mamy
 5. Pomagamy mamie
 6. Zabawy z mamą i tatą

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. Nowinki z wiejskiego podwórka

- jakie zwierzęta spotykamy na wiejskim podwórku?,
- głosy zwierząt z wiejskiego podwórka,
- rodzice i ich dzieci,
- skąd to mamy?,
- upodobania zwierząt.

2. Wiosna na łące
- jak to było z żabką?,
- w owadziej rodzinie,
- gąsienica tajemnica,
- w krainie motyli,
- barwa ochronna.

3. Poznajemy różne zawody

- dla wspólnego dobra,
- w pracowni krawieckiej,
- u ogrodnika,
- skąd się bierze chleb?,
- kim będziemy w przyszłości?

4. Nasi kochani rodzice
- jacy są nasi rodzice?,
- nasze zabawy z rodzicami,
- jakie są nasze mamy?,
- jaki jest mój tata?,
- nasza rodzina.

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

I Tydzień – Pszczoły dają nam miód

Cele ogólne: Poznanie rodziny pszczelej – wygląd, zwyczaje, pożyteczna rola w przyrodzie. Poznanie pracy pszczelarza. Poznanie właściwości odżywczych miodu.

 1. W pasiece
 2. Kolorowe ule
 3. Pracowite pszczółki
 4. Miód jest słodki i zdrowy
 5. Wiemy dużo o pszczołach

II Tydzień – Wiosna dookoła

Cele ogólne: Dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie wiosną – kwitnienie drzew owocowych, budowanie gniazd przez ptaki... Rozpoznawanie i nazywanie kwitnących wiosną kwiatów: bratki, konwalie, tulipany, żonkile oraz krzewów: bez, jaśminowiec.

 1. Wszystko wokoło kwitnie
 2. Drzewo mieszkaniem wielu zwierząt
 3. Wiosna w sadzie
 4. Ptasie gniazda
 5. Lubimy wiosnę

III Tydzień – Na łące i nad stawem

Cele ogólne: Poznawanie wybranych środowisk naturalnych – staw, łąka. Rozpoznawanie oraz nazywanie roślin i zwierząt występujących w danym środowisku.

 1. Mieszkańcy łąki
 2. Wśród owadów
 3. Nad stawem
 4. Rak Nieborak
 5. Znamy wiele zwierząt

IV Tydzień – Święto mamy i taty

Cele ogólne: Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców. Dostrzeganie i rozumienie potrzeb członków rodziny. Rozumienie, na czym polega praca zawodowa rodziców, umiejętne opowiadanie o niej; nazywanie zawodów.

 1. Praca moich rodziców
 2. Lubię z tatą spędzać czas
 3. Niespodzianka dla mamy i taty
 4. Moja mama, mamusia, mateńka
 5. Moi rodzice

 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : kwiecień2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

 

Krąg tematyczny:
1.Moja miejscowość

2.Zielona wiosna

3.Święto Ziemi

4.Wiosenne uprawy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- poznawanie najbliższej okolicy
- rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych i ruchowych
- wdrażanie do uważnego słuchania utworu czytanego przez nauczyciela
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie intuicji geometrycznych
- uwrażliwianie na barwę i wysokość dźwięku, rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie sprawności rachunkowej

- kształtowanie zachowań proekologicznych
-doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
- manipulowanie figurami geometrycznymi, porównywanie długości pasków
- rozwijanie mowy
- rozwijanie głosu i umiejętności improwizowania na instrumentach perkusyjnych
- rozwijanie sprawności ruchowej

 

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Marzena Nowak

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dabrowska

 

Cel główny: Zapoznanie z różnymi rodzajami domów. Poznawanie swojej miejscowości. Rozwijanie umiejętności liczenia.

I. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

1. Nasze domy

2. Duże domy i małe domy

3. Poznajemy naszą miejscowość

4. Czy znasz swój adres?

5. Miasto i wieś

II. ZIELONA WIOSNA

1. To już wiosna

2. Pani wiosna

3. Kwiaty wiosny

4. Powrót bocianów

5. Kwiecień – plecień

III. ŚWIĘTO ZIEMI

1. Cisza w lesie

2. Piękne zapachy

3. Woda i Ziemia

4. Jesteśmy przyjaciółmi ziemi

5. Nasze kwiaty

IV. WIOSENNE UPRAWY

1. Wiosenne obliczenia

2. W wiosennym ogrodzie

3. Porządki w ogródku

4. Jak dziś kolorowo

5. Paluszkowy ogród

 

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 

 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
 2. Chciałbym być sportowcem.
 3. Cuda i dziwy.
 4. Mali strażnicy przyrody.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Zainteresowanie Unią Europejską. Wyjaśnienie zdań: „Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami. Poznanie historii naszego miasta i kraju, ważniejszych zabytków i miejsc.

Wskaże na kuli ziemskiej – globusie kontynenty i oceany. Zna nazwy wybranych planet oraz rozumie pojęcia: kosmonauta i astronom.

Dostrzega zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczącej działalności ludzi np. zatruwanie wód, gleby, powietrza, zabijanie zwierząt, niszczenie roślin.

Rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego.

Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Tworzy zbiory i podzbiory elementów. Dodaje i odejmuje w zakresie 10 (w pamięci i na liczmanach).

Buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym.

Czyta globalnie wyrazy związane z tematem.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia, sprawnie posługuje się nożyczkami. Starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca.

 

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

 

 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem

- moje osiedle,

- poznajemy swój region,

- jesteśmy Polakami,

- warszawski dzień,

- kraje europejskie.

 1. Chciałbym być sportowcem

- gimnastyka to zabawa,

- zabawy na placu,

- ćwiczenia sportowo-słuchowe,

- jak lubię czynnie odpoczywać?,

- na stadionie.

 1. Cuda i dziwy

- na planecie „Chustolandia”,

- w przestrzeni kosmicznej,

- przybysze z kosmosu,

- kiedy jest dzień, a kiedy jest noc?,

- gwiazdy na niebie.

 1. Mali strażnicy przyrody

- dbajmy o las,

- chcemy, aby wokół było pięknie,

- kolorowy świat,

- nasze rady na odpady,

- chronimy kwiaty.

 

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Ewa Wardęga

 

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : marzec 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

 

Krąg tematyczny:
1. Zawody naszych rodziców

2. Zdrowe odżywianie

3. Witamy wiosnę

4. Wiosna na wsi

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- zapoznanie z ważnymi zawodami

- rozwijanie umiejętności przedstawiania w ruchu zmian tempa oraz nastroju muzyki wesołej

i smutnej

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie sprawności fizycznej

- zwrócenie uwagi na rodzaje sklepów i ich asortyment

- poznanie wyglądu i nazw wybranych warzyw i owoców

- rozwijanie umiejętności aktywnego śpiewania piosenki

- poznanie zasad zdrowego odżywiania

- rozwijanie sprawności fizycznej

- nabywanie umiejętności posługiwania się plastikowym nożem

- zachęcanie do uważnego słuchania wiersza i dłuższych tekstów

- uwrażliwianie na artykulację i element melodyczny, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności improwizowania

- poznanie tradycji związanych z pożegnaniem zimy

-wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi

 

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Marzena Nowak

 

1. Czekamy na wiosnę.

2. W dawnych czasach.

3. Wiosna na parapecie.

4. Wiosenne sprzątanie.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny (dłuższe dni, powracające ptaki, pierwsze kwiaty) i wypowiada się na ich temat. Zna kwiaty kwitnące w okresie przedwiośnia. Rozpoznaje i właściwie nazywa kwiaty chronione przebiśnieg, krokus. Nazywa poznane pory roku i zna ich cechy charakterystyczne.

Zna historię powstania soli kamiennej, jej właściwości i zastosowanie oraz wygląd prehistorycznego lasu, wybranych dinozaurów oraz roślin.

Dzieli wyraz na sylaby oraz przedstawia za pomocą liczmanów liczbę sylab.

Zna kolejne etapy sadzenia szczypioru, rzeżuchy, pietruszki. Wykonuje czynności konieczne do ich sadzenia.

Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na spacerach. Rozumie konieczność dostosowania ubrania do temperatury.

Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 7 oraz posługuje się pojęciami długo – dłużej, krótko – krócej.

Kontynuuje rozpoczęte rytmy trzyelementowe.

Buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia dotyczące przyrody.

Starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca.

Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy. Tańczy w parze polkę.

 

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dabrowska

 

Cel główny: Zachęcanie do interesowania się pracą zawodową rodziców. Poznawanie zasad zdrowego odżywiania. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną. Poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.

I. ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

1. Gdzie pracują moi rodzice

2. Z wizytą w sklepie

3. W zakładzie fryzjerskim

4. Na budowie

5. Mój tata ogrodnik

II. ZDROWE ODŻYWIANIE

1. Zdrowy jadłospis

2. Ukryte witaminy

3. Co warto jeść?

4. Warzywa i owoce – kolorowe i zdrowe

5. Piramida żywienia

III. WITAMY WIOSNĘ

1. Zwiastuny wiosny

2. W poszukiwaniu wiosny

3. Pierwsze kwiaty wiosny

4. Wiosenna pobudka

5. Witamy ptaki


IV. WIELKANOCNE ŚWIĘTA

1. Wielkanocne pisanki

2. Wielkanocny Zając

3. Wielkanocne śniadanie

4. Ukryte kurczątka

5. Zabawy ruchowe.

 

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 

 1. Muzyka jest wszędzie.
 2. Wiosna tuż, tuż.
 3. Cuda i dziwy.
 4. Wkrótce Wielkanoc

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Właściwie rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, dźwięki wysokie i niskie oraz graficzne znaki dźwięków – nuty.

Wskaże na kuli ziemskiej – globusie kontynenty i oceany. Zna nazwy wybranych planet oraz rozumie pojęcia: kosmonauta i astronom.

Określi zjawiska zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia (dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu, powroty ptaków, pierwsze kwiaty).

Rozpoznaje i właściwie nazywa kwiaty chronione.

Zna tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą.

Przelicza elementy w zakresie 9 i odzwierciedla ich liczbę za pomocą liczebnika. Rozpoznaje i właściwie nazywa figury geometryczne.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne obserwacje dotyczące przyrody.

Buduje wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem gramatycznym.

 

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

 

 1. Muzyka jest wszędzie.
 2. Wiosna tuż, tuż.
 3. Cuda i dziwy.
 4. Wkrótce Wielkanoc

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Właściwie rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, dźwięki wysokie i niskie oraz graficzne znaki dźwięków – nuty.

Wskaże na kuli ziemskiej – globusie kontynenty i oceany. Zna nazwy wybranych planet oraz rozumie pojęcia: kosmonauta i astronom.

Określi zjawiska zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia (dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu, powroty ptaków, pierwsze kwiaty).

Rozpoznaje i właściwie nazywa kwiaty chronione.

Zna tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą.

Przelicza elementy w zakresie 9 i odzwierciedla ich liczbę za pomocą liczebnika. Rozpoznaje i właściwie nazywa figury geometryczne.

Odzwierciedla w formie plastycznej własne obserwacje dotyczące przyrody.

Buduje wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem gramatycznym.

 

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : luty 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

 

1.

 

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

 

Krąg tematyczny:
1.Nadszedł czas karnawału

2.Kolory wokół nas
3.Przygody w krainie bałwanków
4.Tuptuś poznaje kosmos

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- zachęcanie do uważnego słuchania wiersza
- rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalno-ruchowych
- podejmowanie prób mówienia o swoich odczuciach
-  rozwijanie sprawności fizycznej
- zachęcanie do udziału w zabawie karnawałowej
- wypowiadanie się na temat opowiadania
- rozwijanie umiejętności poruszania się zgodnie z tempem i dynamiką utworu
- utrwalenie znajomości wybranych barw oraz pojęć: wysoki, niski
- wspomaganie dziecka do zamknięcia linii
- doskonalenie umiejętności zilustrowania utworu ruchem i słowem
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- wzbogacanie słownictwa oraz ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości
- aktywizowanie myślenia
- dostarczanie wiadomości na temat Ziemi i Księżyca
- rozwijanie umiejętności dokładnego naśladowania czynności nauczyciela, kształcenie wyobraźni
i poczucia rytmu
- ćwiczenie umiejętności pracy w zespole, doskonalenie sprawności manualnej

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Marzena Nowak

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

Cel główny: Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1– 4 na konkretach.  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 1. I. KARNAWAL I RADOSNA ZIMA
 2. Karnawał
 3. Bal baloników
 4. Przygotowania do balu
 5. Zabawy ruchowe
 6. Bal w przedszkolu
 1. II. ZIMA NIE JEST ZŁA
 2. Kiedy pada śnieżek biały
 3. Z wizytą na Antarktydzie
 4. Mały ptaszek o czerwonym brzuszku
 5. Lubimy zimę. Zabawy ruchowe.
 6. Co możemy robić zimą?
 1. III. PRZYGODY W KRAINIE BAŁWANKÓW
 2. Tajemniczy, zimny gość
 3. Bałwanki
 4. Królewna i bałwanki
 5. Wspólnie liczymy. Zabawy ruchowe.
 6. Jak my mówimy?
 1. IV. KOSMICZNA WYPRAWA
 2. Podróż w kosmos
 3. Kolorowy kosmos
 4. Latający talerz
 5. Lot w kosmos. Zabawy ruchowe.
 6. Księżyc i gwiazdy.

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 1. Zimo baw się z nami.
 2. Jestem samodzielny w kuchni.
 3. Znamy baśnie.
 4. Chciałbym być matematykiem.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Rozumie konieczność zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu.

Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (zabawy przy jezdni, zmarzniętym stawie).

Wzbudzanie zainteresowań literaturą poprzez słuchanie baśni oraz ilustrowanie ich.

Zachęcanie do samodzielnego wykonywania wybranych czynności związanych z przygotowaniem posiłków.

Rozumienie konieczności systematycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia i mierzenia.

Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Określenie roli kalendarza.

Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń. Umiejętne posługiwanie się pędzlem. Rysowanie linii falistych, zaokrąglonych i pętli.

Przeliczanie ilości wyrazów w zdaniu, sylab i głosek w wyrazie.

Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Globalnie czytanie wyrazów związanych z tematem.

Umiejętnie posługuje się pędzlem. Rysuje linie faliste, zaokrąglone, pętle.

ODDZIAŁV

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI
- Poznajemy kuchnię

- Pory dnia

- Pychotka - smakotka

- Zarozumiała łyżeczka

- Bal karnawałowy

2. ZNAMY TE BAŚNIE

- W świecie baśni

- Wiemy, jak powstaje książka

- Dbamy o książki

- Baśniowe postacie z figur geometrycznych

- Słuchamy baśni

3. CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM

- Liczymy gwiazdki

- Rok ma dwanaście miesięcy

- Ważymy towary

- Mierzymy

- Upływa czas

4. ZABAWY NA ŚNIEGU

- Taniec bałwanków

- Bezpiecznie bawimy się na śniegu

- Zimowe skojarzenia

- Zimowe rachunki

- Ubieramy się ciepło

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

I Tydzień – Czas na bal

Cele ogólne: Poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów w karnawale. Wykonywanie prac plastycznych przeznaczonych do dekoracji Sali.

1.      Przygotowania do balu

2.      Karnawałowe ozdoby

3.      Moje ulubione bajki

4.      W karnawale same bale

5.      Czas na bal w przedszkolu

II Tydzień –Urządzenia techniczne

Cele ogólne: Poznawanie działania i sposobów wykorzystywania urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Dowiadywanie się o różnych źródłach energii, poznawanie sposobów jej wykorzystywania. Rozumienie, że prąd elektryczny jest niebezpieczny.

1.      Skąd się bierze prąd

2.      Pożyteczne urządzenia

3.      Komputer bawi i uczy

4.      Bezpiecznie korzystamy z urządzeń elektrycznych

5.      Do czego potrzebny jest prąd?

III Tydzień – W krainie śniegu i lodu

Cele ogólne: Poznanie podstawowych cech klimatu polarnego. Poznanie mieszkańców krainy polarnej: Innuitów oraz zwierząt żyjących w klimacie polarnym.

1.      W krainie polarnej

2.      Mieszkańcy krainy polarnej

3.      Zorza polarna

4.      Pingwinia rodzina

5.      O dalekiej krainie

IV Tydzień – Cztery żywioły

Cele ogólne: Zapoznanie dzieci z czterema żywiołami: Powietrze, ogień, woda, ziemia. Rozumienie ich znaczenia w życiu człowieka.

1.      Powietrze - gdzie się ukryło?

2.      Ogień

3.      Ogień i woda

4.      Ziemia

5.      Cztery żywioły

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : styczeń 2016

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1.Witamy Nowy Rok

2. Dla babci i dziadka

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- zachęcanie do uważnego słuchania wierszy o opowiadań
- rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalno-ruchowych
- podejmowanie prób mówienia o swoich odczuciach
- rozwijanie sprawności fizycznej
-rozwijanie pamięci
- rozwijanie głosu, poczucia rytmu i umiejętności tanecznych
-doskonalenie przeliczania w zakresie 2 i więcej

ODDZIAŁ II

Nauczycielka:Marzena Nowak

 1. Tydzień za tygodniem.
 2. Babcia i Dziadek.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Budzenie więzi emocjonalnej z najbliższa rodziną przy okazji świąt Dnia Babci i Dziadka.

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

 1. I. WITAMY NOWY ROK
 2. Powitanie Nowego Roku
 3. Lubimy zimę
 4. Zabawy ruchowe
 5. Liczymy śnieżne kule

 1. II. BAWIMY SIĘ RAZEM
 2. Niespodzianka dla babci i dziadka
 3. W rodzinnym albumie
 4. Babcia i dziadek w przedszkolu
 5. Moja babcia i dziadek
 6. Zestaw zabaw ruchowych

 1. III. BIAŁA ZIMA
 2. W krainie Pani Zimy
 3. Gwiazdki śniegowe
 4. Niespodzianki Pani Zimy
 5. Ubieramy się ciepło
 6. Zestaw zabaw ruchowych

 1. IV. BEZPIECZNE ZABAWY ZIMOWE
 2. Na górce
 3. Jazda na nartach
 4. Na ślizgawce
 5. Zimowa olimpiada
 6. Zestaw zabaw ruchowych

 

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 1. Zwierzęta są głodne
 2. Moja babcia i mój dziadziuś.

Poznanie upodobań smakowych zwierząt leśnych i ptaków odwiedzających nasze karmniki.

Rozumienie konieczność pomocy zwierzętom i ptakom w okresie zimy.
Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, określenie ich wyglądu.
Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10 oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.
Budzienie szacunku i więzi emocjonalnej z najbliższą rodziną poprzez przeżywanie wspólnych radości i obchodów świąt. Odczuwanie uczucia radości z możliwości obdarowania najbliższych upominkiem.
Rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności wycinania, orientacji przestrzennej.
Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.
Wcielenie się w role przedstawianych postaci w czasie występów.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. Zwierzęta są głodne

- choinka dla ptaków,

- ptaszek z gazety,

- głodny ptaszek,

- mówimy wyraźnie.

2. Odwiedzili nas babcia i dziadziuś

- jaka jest babcia? jaki jest dziadek?- robimy prezenty,

- odwiedziny babci i dziadka w przedszkolu,

- drzewo genealogiczne,

- śpiewamy babci.

3. Zabawy na śniegu

- taniec bałwanków i płatków śniegu,

- bezpiecznie bawimy się na śniegu,

- zimowe skojarzeia,

- zimowe rachunki,

- ubieramy się ciepło.

4. Jestem samodzielny w kuchni

- poznajemy kuchnię,

- pory dnia,

- pychotka - smakotka,

- zarozumiała łyżeczka,

- tworzymy jadłospis.

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

I Tydzień – Witamy nowy rok
Cele ogólne: Poznanie przeznaczenia i rodzajów zegarów i czasomierzy oraz pracy zegarmistrza. Uświadamianie następstw pór roku i miesięcy. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianą pór roku.
1.      Przyszedł Nowy Rok
2.      Cztery pory roku
3.      Barwy pór roku
4.      Zabawy na każdą porę roku
5.      Znamy pory roku

II Tydzień – Święto Babci i Dziadka
Cele ogólne:  Kształtowanie uczuć wdzięczności, miłości, przywiązania i szacunku wobec członków rodziny. Określanie pokrewieństwa dziadków z rodzicami. Odczuwanie radości ze sprawiania bliskim drobnych przyjemności.
1.      Babcia i dziadek to rodzice moich rodziców
2.      Kwiaty dla Babci i Dziadka
3.      Niespodzianka dla Babci i dziadka
4.      Z Babcią i Dziadkiem miło spędzam czas
5.      Babcia i Dziadek w przedszkolu

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : grudzień 2015

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1.To jestem ja
2. Moja rodzina
3. Święta w naszym przedszkolu
4. Przesyłamy życzenia

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

-  rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności relaksowania się przy muzyce
-  nazywanie poszczególnych elementów garderoby
- poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
- rozwijanie sprawności fizycznej
-  rozpoznawanie i wyrażanie emocji
-  wzbogacanie słownictwa
-  rozwijanie umiejętności wokalnych i poruszania się zgodnie muzyką
- rozwijanie sprawności fizycznej
- dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasowych
- rozpoznawanie i nazywanie kolorów
- uwrażliwienie na pauzę muzyczną, muzykę do marszu, biegu i podskoków
- rozwijanie sprawności manualnej
- uważne słuchanie utworu literackiego
- zapoznawanie ze zwyczajem wysyłania listów
- zapoznawanie z pracą listonosza

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Marzena Nowak

1. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI
- Niedługo Mikołajki
- Przygotowujemy świąteczne kartki
- Na poczcie
- Teatrzyk i Mikołaj w przedszkolu
- jak komunikowano się kiedyś i dziś
2. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE
- Świąteczne porządki
- Dekoracje choinkowe
- Choinka
- Bożonarodzeniowe przysmaki
- Nakrywamy do stołu
3. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE
- Czekamy na pierwszą gwiazdkę
- Świąteczne spotkanie z bajką
- Jasełkowe przebieranki
- Jasełka w grupie V
- obiad wigilijny w przedszkolu
4. SKOK W NOWY ROK
- Jak wita się Nowy Rok na świecie
- Stary Rok - Nowy Rok
- Karuzela pór roku
- Karuzela miesięcy
- Karuzela dni tygodnia

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

Cel główny: rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego; rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności poruszania się zgodnie z muzyką; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć innych; uświadomienie dzieciom związków rodzinnych; zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.

TO JESTEM JA
Każdy z nas jest wyjątkowy
Nasze ciało
Rozpoznajemy emocje
Mówimy wyraźnie
Zestaw zabaw ruchowych.

MOJA RODZINA
Święty Mikołaj w przedszkolu
Moja rodzina. Nasze mamy
Nasze domy
Usiądźmy razem do stołu
Zestaw zabaw ruchowych

ŚWIĘTA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Prezent dla Mikołaja
Nadchodzą święta
Nasza choineczka
Ile jest tych bombek
Prezenty, kolędy, święta…

PRZYSZŁA DO NAS ZIMA
Zimowa wycieczka
Nasz bałwanek
Wróbelek
Wyprawa do pałacu Pani Zimy
Liczymy śnieżne kule. Zabawy ruchowe.

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

1. Paprocie tutaj rosły
2. Nadchodzi zima.
3. Idą święta.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
- Poznanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości i zastosowania oraz wyglądu wybranych zwierząt (dinozaurów) oraz roślin (skrzypy, paprocie).
- Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
- Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami z domu rodzinnego.
- Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody.
- Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy oraz właściwe ich nazywanie (opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne).
- Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu oraz węgla i soli.
- Rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności wycinania, orientacji przestrzennej.
- Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.
- Rozwijanie umiejętności wokalnych.
- Wcielanie się w role przedstawianych postaci w czasie występów.

ODDZIAŁV

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. Tutaj rosły paprocie
- Kiedy żyły dinozaury
- Dlaczego dinozaury wyginęły?
- Węglowa rodzina
- Sól i węgiel
- Park jurajski
2. Nadchodzi zima
- Nowa pora roku
- Nadchodzi zima
- Świat w zimowej szacie
- Wypowiadamy się na temat zimy
- Zima jest piękna
3. Święta, święta
- Nasza choinka
- W oczekiwaniu na święta
- Wigilijny stół
- Bombki i liczby
4. Dbamy o zdrowie
- Czystość to zdrowie
- Sporty zimowe
- Olimpiada zimowa
- Na sanki, narty, łyżwy
- Nowy Rok

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

Krąg tematyczny:
I Tydzień – Czekamy na Mikołaja
1.      W krainie Mikołaja
2.      Pracownia świętego Mikołaja
3.      Worek pełen prezentów
4.      Mikołaj Spełnia marzenia
5.      Mikołajki
II Tydzień – Krawcowa
1.      Pani krawcowa
2.      Kolorowe sukienki
3.      Ubrania
4.      Tańcowała igła z nitką
5.      Bawimy się guzikami
III Tydzień – Coraz bliżej święta
1.      Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia
2.      Ubieramy choinkę
3.      Choinkowe ozdoby
4.      Czekamy na Boże Narodzenie
5.      Święta tuż, tuż
IV Tydzień – Już zima
1.      Wszędzie biało
2.      Śniegowe gwiazdki
3.      Zimowy krajobraz
4.      Zima bywa mroźna
5.      Lubimy zimę


 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : listopad 2015

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1.Przygotowanie do zimy

2. Szara jesień
3. Chcemy być zdrowi
4. Baśnie i bajki na deszczowe dni

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
- poznawanie ptaków odlatujących na zimę, kształtowanie analizy
i syntezy wzrokowej
- rozwijanie aparatu głosowego i umiejętności poruszania się zgodnie z muzyką
- poznawanie różnych rodzajów przetworów
- rozwijanie sprawności fizycznej
-poznawanie cech charakterystycznych jeża
- uwrażliwienie na akcent w muzyce i zmiany tempa
- kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
- zachęcanie do zdrowego odżywiania się
- uświadomienie konieczności dbania o zdrowie
- rozwijanie zainteresowania literaturą
- umiejętności słuchania, śpiewania i ilustrowania ruchem kołysanek
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie mowy

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Nowak Marzena

 1. Jesienna szaruga.
 2. Mali artyści.
 3. Mój przyjaciel miś.
 4. Już blisko zima.
 5. Na poczcie.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Poznanie sposobu radzenia sobie z nudą oraz budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi.

- Swobodne wypowiadanie się nt. ilustracji, treści wiersza lub opowiadania. Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

- Utrwalenie charakterystycznych cech jesieni, dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwacji przyrody.

- Poznanie cyklicznych pór roku.

- Rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności wokalnych oraz umiejętności rytmicznego poruszania się.

- Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń. Poznanie sposobu i zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożyczkami.

- Klasyfikowanie elementów, porównywanie wyglądu, wielkości. Nabywanie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6.

- Rozwijanie umuzykalnienia, umiejętności rytmicznych oraz sprawności fizycznej dzieci (odbijania piłki).

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

Cel główny: dostarczenie wiedzy na temat życia ludzi i zwierząt w różnych porach roku – przygotowania do zimy. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu. Rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci.

 1. I. PRZYGOTOWANIE DO ZIMY
 2. Odloty ptaków
 3. Zimowy sen
 4. Zimowe futra
 5. W spiżarni
 6. Zapasy zwierząt - Zabawy ruchowe.

 

 1. II. SZARA JESIEŃ
 2. Jaka jest późna jesień?
 3. Gdy za oknem pada deszcz
 4. W garderobie pani jesieni
 5. Listopadowe drzewa
 6. Kolorowe parasole – zestaw zabaw ruchowych

 

 1. III. UBRANIE NA JESIENNE SŁOTY
 2. Chcemy być zdrowi
 3. Śmiech to zdrowie
 4. Sport to zdrowie
 5. Z wizytą u lekarza
 6. Zestaw zabaw ruchowych

 

 1. IV. BAŚNIE I BAJKI NA DESZCZOWE DNI
 2. Tworzymy własne bajki
 3. Kopciuszek
 4. Królewna śnieżka
 5. Czerwony Kapturek
 6. Zestaw zabaw ruchowych

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka:Agnieszka Ostojska

 1. Jesienne nastroje.
 2. Dbamy o zdrowie.
 3. Moje domowe zwierzątko.
 4. Urządzenia elektryczne.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Poznanie oznak późnej jesieni oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwacji przyrody.

-Wyjaśnienie znaczenia wody w życiu ludzi i zwierząt.

-Wyrabianie nawyku dbałości o zdrowie (higiena osobista, właściwa dieta, odpowiedni strój).

-Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

-Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi oraz współczesnych środków łączności (radio, telewizja, Internet).

-Rozumienie konieczności zachowania bezpieczeństwa w czasie korzystania z urządzeń elektrycznych.

-Rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności wokalnych oraz umiejętności rytmicznego poruszania się.

-Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

-Porządkowanie zbiorów wg liczby elementów i posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

-Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

-Czytanie globalnie wyrazów związanych z tematem.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

 1. Jesienne nastroje.
 2. Dbamy o zdrowie.
 3. Moje domowe zwierzątko.
 4. Urządzenia elektryczne.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Poznanie oznak późnej jesieni oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwacji przyrody.

-Wyjaśnienie znaczenia wody w życiu ludzi i zwierząt.

-Wyrabianie nawyku dbałości o zdrowie (higiena osobista, właściwa dieta, odpowiedni strój).

-Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

-Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi oraz współczesnych środków łączności (radio, telewizja, Internet).

-Rozumienie konieczności zachowania bezpieczeństwa w czasie korzystania z urządzeń elektrycznych.

-Rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności wokalnych oraz umiejętności rytmicznego poruszania się.

-Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

-Porządkowanie zbiorów wg liczby elementów i posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

-Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

-Czytanie globalnie wyrazów związanych z tematem.

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

I Tydzień – Szaruga jesienna

1.      Wieje i pada

2.      Parasole

3.      Dni są coraz krótsze

4.      Wietrzysko

5.      Świat bombek

II Tydzień – Moja ojczyzna

1.      Moje miasto

2.      Nasza stolica

3.      Nasz kraj - Polska

4.      Polska nasza ojczyzna

5.      Kocham Polskę

III Tydzień – Wszyscy mają domy

1.      Dom rodzinny

2.      Domy i domkisze

3.      Domy zwierząt

4.      Domowe sprzęty

5.      Kto z nami mieszka

IV Tydzień – Zwierzęta przygotowują się do zimy

1.      Zimowe śpioch

2.      Zapasy wiewiórki

3.      Ptaki pozostające na zimę

4.      Zimowe mieszkania

5.      Zwierzęta szykują się do zimy
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : październik 2015

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1. Kolorowa jesień

2. Chcemy być bezpieczni

3. Chcemy być samodzielni
4. Zwierzęta wokół nas

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
-  zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego

-  rozwijanie umiejętności gry na bębenku i poruszania się zgodnie z tempem muzyki
-  wielozmysłowe poznawanie kasztanów

-  rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej

-  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-  poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki

-  poznawanie wybranych znaków drogowych, opisywanie ich wyglądu

wdrażanie  do samodzielności w zakresie samoobsługi
-  uwrażliwianie na elementy muzyki: wolno – szybko, cicho – głośno, rozwijanie   
umiejętności wokalnych
-  zapoznawanie ze sposobem wykonania kanapek, zachęcanie do samodzielności
-  rozwijanie słuchu, głosu, poczucia rytmu i predyspozycji aktorskich

-  kształcenie umiejętności koncentracji uwagi i pamięci słuchowej

-  zapoznawanie z wyglądem domów wybranych zwierząt domowych

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Marzena Nowak

 1. Jesień w ogrodzie.
 2. Jesień w lesie.
 3. Jesienny park.
 4. Przygotowania do zimy.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Rozpoznawanie i właściwe nazywanie warzyw, grzybów i innych jesiennych darów.

- Właściwe rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców lasu oraz ich domów.

- Rozumienie konieczności jedzenia codziennej porcji warzyw i owoców oraz ich znaczenia dla zdrowia oraz konieczności właściwego przygotowania się do zimy.

- Rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej.

- Zachęcanie do wykonywania drobnych prac domowych.

- Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń. Poznanie nowej techniki plastycznej.

- Klasyfikowanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, właściwe stosowanie określeń dużo, mało oraz określających położenie przedmiotów nad, pod, za, na. Nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 5.

- Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

- Rozwijanie umuzykalnienia, umiejętności rytmicznych oraz sprawności fizycznej dzieci.

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

Cel główny: Rozwijanie mowy. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3 i 4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów.

 1. I. KOLOROWA JESIEŃ
 2. Wyprawa do lasu
 3. Jesienna orkiestra
 4. Leśne echo
 5. Jesienne listki
 6. W lesie – zestaw zabaw ruchowych

 1. II. KOLOROWA JESIEŃ C.D.
 2. Jesienna wycieczka
 3. Dary jesieni
 4. Muchomorek
 5. Jesienne bukiety
 6. W lesie – zestaw zabaw ruchowych

 1. III. CHCEMY BYĆ JUŻ SAMODZIELNI
 2. Co już potrafię
 3. Jestem samodzielny
 4. Wysoki – niski
 5. Gdzie ukryła się zabawka?
 6. Zestaw zabaw ruchowych

 1. IV. ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS
 2. Psotne kotki
 3. Policzmy zwierzęta
 4. Mój wymarzony psiak
 5. Przysmaki zwierząt
 6. Zestaw zabaw ruchowych

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

- Odżywiam się zdrowo

- Ubieram się odpowiednio do pogody

- Ruch to zdroie

- U lekarza

- Zabawy z pastą

2. JESIENIĄ W PARKU

- Wszystko się zmienia

- Czemu pada deszcz?

- W parku

- Jesienne skarby

- Akademia Aquafresh

3. JESIENIĄ W LESIE

- W lesie

- Skąd się biorą drzewa

- Leśne zwierzęta

- Inny las - dżungla

- Akademia Aquafresh

4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

- W spiżarni

- Robimy jesienne przetwory

- W co bawić się w jesienne wieczory

- Moje skarby, moje pasje

- Akademia Aquafresh

5. NA STAREJ FOTOGRAFII

- Na starej fotografii

- Kiedy babcia była mała

- Mały fotograf

- Drzewo genealogiczne

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 1. Nadeszła jesień.
 2. Co robią zwierzęta jesienią.
 3. Dbamy o nasze zdrowie.
 4. O samym sobie.
 5. Nasze zmysły.

- Rozpoznawanie i właściwe nazywanie zwierząt dziko żyjące oraz poznanie sposobu przygotowania się do nadchodzącej zimy, zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zasypianie.

- Rozumienie konieczności właściwej higieny jamy ustnej oraz wizyt u stomatologa.

- Poznawanie wartości moralnych. Dążenie do rozumienia wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno.

- Wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości, np.: zło, nieuczciwość, kłamstwo, zwrócenie uwagi na ich nieakceptowanie społeczne.

- Poznawanie świata poprzez zmysły. Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu. Wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.

- Nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły

- Rozumie konieczności dbania o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu.

- Rozumienie konieczności właściwych zachowań prozdrowotnych.

- Rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej.

- Odzwierciedlenie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń.

- Porządkowanie zbiorów wg liczby elementów i posługiwanie się liczebnikami głównymi. Nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 8.

- Czytanie globalne wyrazów związanych z tematem.

- Rozwijanie umuzykalnienia i umiejętności rytmicznych.

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

I Tydzień – Jesień daje nam owoce

1.      W sadzie

2.      Jabłka, gruszki, śliwki…

3.      Kosz z owocami

4.      Owocowe smakołyki

5.      Wiemy dużo o owocach

II Tydzień – Jesień daje nam warzywa

1.      W ogrodzie warzywnym

2.      Warzywa

3.      Jarzynowy wóz

4.      Sałatka warzywna

5.      Co to za warzywo?

III Tydzień – Jesień w parku

1.      W parku

2.      Zabawy kasztanami i żołędziami

3.      Jesienne liście

4.      Drzewa liściaste i iglaste

5.      Skarby jesieni

IV Tydzień – Jesień w lesie

1.      Jesienny las

2.      Grzybobranie

3.      Wyprawa do lasu

4.      Dary lasu

5.      O jesiennym lesie


 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : wrzesień 2015

ODDZIAŁ I

Nauczycielka: Jadwiga Klimecka

Krąg tematyczny:
1. Poznajmy się

2. Jestem przedszkolakiem
3. Podróżujemy pociągiem
4. Nadeszła jesień
5. Jesień w sadzie

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.

Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

ODDZIAŁ II

Nauczycielka: Marzena Nowak

1. W przedszkolu.

2. Na ulicy.

3. Ja i środowisko.

4. Owoce.

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na swój temat i ulubionego kolegi.
 2. Nabywanie umiejętności samodzielnego porządkowania zabawek po skończonej zabawie.
 3. Zna elementarne zasady ruchu drogowego oraz swój adres
 4. Rozwijanie umiejętności słuchania krótkich tekstów literackich,
 5. Rzpoznawanie i porównywanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów zbioru.
 6. Rozumienie konieczności właściwego odżywiania się oraz dbania o higienę w celu zachowania zdrowia.
 7. Integrowanie dzieci oraz przestrzeganie ustalonych norm i umów.
 8. Zachęcanie do obcowania z przyrodą, poznanie oznak jesieni
 9. Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych i wspólnego śpiewania piosenek. Poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w sali i na placu zabaw.

ODDZIAŁ III

Nauczycielka: Zofia Dąbrowska

Cel główny: integrowanie się z grupą rówieśniczą; poznanie topografii przedszkola; poznawanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę; obserwacja zmian zachodzących jesienią.

 1. I. WITAMY W PRZEDSZKOLU
 2. Moje wyjątkowe imię
 3. Lubimy porządek
 4. Kodeks zachowania
 5. Ja i mój miś
 1. II. WITAMY W PRZEDSZKOLU, C.D.
 2. Przedszkolne słoneczko
 3. Magiczne słowa
 4. Uśmiecham się
 5. Zapraszamy do zabawy
 6. Dbamy o zdrowie
 1. III. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA DRODZE
 2. Zielony, żółty, czerwony
 3. Na ulicy.
 4. Pojazdy
 5. Kolorowe koła
 6. Dbamy o zdrowie
 1. IV. JESIEŃ W OGRODZIE I W SADZIE
 2. Dzień przedszkolaka
 3. Gdzie rosną owoce i warzywa
 4. Urodziny ziemniaczka
 5. Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki
 6. Dbamy o zdrowie
 1. V. JESIEŃ W OGRODZIE I W SADZIE
 2. Zgaduj – zgadula
 3. Urodziny marchewki
 4. Sok marchwiowo – owocowy
 5. Wesoła matematyka
 6. Dbamy o zdrowie

ODDZIAŁ IV

Nauczycielka: Agnieszka Ostojska

 1. Witajcie w przedszkolu.
 2. Droga do przedszkola.
 3. Nadeszła jesień.
 4. Jesień w sadzie.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Rozwijanie umiejętności liczenia i opisywania przedmiotów.

Integrowanie dzieci oraz przestrzeganie ustalonych norm i umów.

Poznanie elementarnych zasad ruchu drogowego, znaków drogowych i wykorzystanie ich w praktyce oraz pojazdów specjalistycznych i numerów alarmowych.

Zachęcanie do obcowania z przyrodą, poznanie oznak jesieni. Rozpoznawanie liści wybranych drzew rosnących w parku.

Poznanie wybranych owoców i nazywanie drzew owocowych.

Rozwijanie sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Usprawnienie narządów artykulacyjnych.

Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych i wspólnego śpiewania piosenek.

Poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w sali i na placu zabaw.

ODDZIAŁ V

Nauczycielka: Wiesława Gruszka

1. W PRZEDSZKOLU
- W MOIM PRZEDSZKOLU

- DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

- PRZEDSZKOLNY SAVOIR - VIVRE

-POMAGAMY SOBIE

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

- MIASTO I WIEŚ

- W MIEŚCIE

- NA WSI

- BEZPIECZNA DROGA DO PEZEDSZKOLA

- POLICJANT

3. JA, TY I ŚRODOWISKO

- OTO I JA - MOJE CIAŁO

- OTO I JA - MOJE ZMYSŁY

- HIGIENA

- NA POMOC

- ŚRODOWISKO

4. DARY JESIENI

- WARZYWA

- WARZYWA

- OWOCE

- OWOCE

TEATRZYK OWOCOWO - WARZYWNY

ODDZIAŁ VI

Nauczycielka: Ewa Wardęga

I Tydzień – W przedszkolu

1.      Dzień w przedszkolu

2.      Znaczki

3.      Zabawy w Sali i w ogrodzie

4.      Dbam o porządek

II Tydzień – Moja grupa

1.      Razem bawić się weselej

2.      Grzeczne słówka

3.      Dyżurny w grupie

4.      Znamy swoje prawa i obowiązki

5.      Kodeks przedszkolaka

III Tydzień – Minęły wakacje

1.      Góry

2.      Morze

3.      Jezioro

4.      Las

5.      Pamiątki z wakacji

IV Tydzień – Ruch drogowy

1.      Moja droga do przedszkola

2.      Bezpieczne przejście przez jezdnię

3.      Policjant

4.      Ulica i metro

5.      Wiem jak zachować się na ulicy

 

  


 

 


 

 

 


 
You are here: