Tematyka miesiąca

Email Drukuj PDF

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: październik 2018

-  listopad

GRUPY MŁODSZE- dzieci 3-4-5 letnie I, II, III, V

GRUPA I

Krąg tematyczny:

Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

• Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.

• Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.

• Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców.

Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.

• Kształtowanie intuicji matematycznych.

• Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.

• Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.

• Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

• Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

• Rozbudzanie poczucia estetyki.

GRUPA II

Krąg tematyczny:

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

• Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozbudzanie poczucia estetyki;

• Wdrażanie do poszanowania przyrody.

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

• Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

• Kształtowanie intuicji matematycznej;

• Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

• Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

• Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

• Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

• Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

• Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

• Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

GRUPA III

GRUPA V

Krąg tematyczny:

1.P ani Jesień i jej wspaniałe stroje

2. Co nam jesień w koszu niesie?

3. Uczymy się dbać o swoje zdrowie

4. Niezwykły rytm przyrody

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

 • wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek
 • rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji

poznanie obrazu graficznego liczby „2”

 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków)
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób

GRUPY STARSZE - dzieci sześcioletnie IV, VI,

GRUPA IV i VI

Krąg tematyczny:
1. Taniec jesiennych kolorów
2. Książka kucharska prosto z natury
3. Jak dbamy o nasze zdrowie?
4. Odkrywamy sekrety przyrody jesienią


Ogólne cele dydaktyczno-wychowawch

 • kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie
  z podanym opisem lub narracją
 • kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości
 • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji
 • rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych
 • rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań
  i obowiązków
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
  i przeżyciami
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru

kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco
i malejąco (od najmniejszego do największego) poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”a

 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek
  i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów
  i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)
 • kształtowanie umiejętności sporządzanie prostych potraw z warzyw i owoców
 • bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych
 • doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3
 • kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
 • poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia
 • rozwijanie motoryki małej ‒ manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie
  z plasteliny
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudność
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: wrzesień 2018

GRUPY MŁODSZE- dzieci 3-4-5 letnie I, II, III, V

GRUPA I

Krąg tematyczny:

1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

2. W moim domu nie nudzi się nikomu

3. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

4. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie


Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.

• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

• Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

• Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.

• Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

• Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.

• Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.

• Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

• Wdrażanie do samodzielności.

• Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

GRUPA II

Krąg tematyczny:

1 .Przyjaciół poznać czas,  przedszkole wita nas

2 .Krąg tematyczny: W moim domu nie nudzi się nikomu

3. Krąg tematyczny: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

4. Krąg tematyczny: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki";

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;

• Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;

• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

• Nauka wymiany jeden do jednego;

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

• Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

• Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

• Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

• Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

GRUPA III

Krąg tematyczny:

1. W przedszkolu.

2.W moim domu nie nudzi się nikomu.

3.Stop! Uwaga! Niebezpiecznie!

4.Dbamy o czystość.

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

Integrowanie dzieci oraz przestrzeganie ustalonych norm i umów.

Zna elementarne zasady ruchu drogowego.

Rozwijanie umiejętności słuchania krótkich tekstów literackich.

Rozpoznawanie i porównywanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów zbioru.

Rozumienie konieczności właściwego dbania o higienę w celu zachowania zdrowia.

Wyciąganie wniosków ze wspólnych doświadczeń.

Zachęcanie do obcowania z przyrodą, poznanie oznak jesieni.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Rysowanie postaci z zachowaniem podstawowych części ciała. Właściwe posługiwanie się kredką.

Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych i wspólnego śpiewania piosenek.

Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w sali i na placu zabaw.

Nabywanie umiejętności samodzielnego porządkowania zabawek po skończonej zabawie.

GRUPA V

Krąg tematyczny:

 1. Przyjaciele w przedszkolu
 2. Jesteśmy bezpieczni
 3. Razem się bawimy
 4. Różni ludzie to my

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”

GRUPY STARSZE - dzieci sześcioletnie IV, VI,

GRUPA IV i VI

Krąg tematyczny:
1. Przedszkolaki to my!
2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki
3. Razem ciekawie spędzamy czas
4. Co lubi każdy z nas?


Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie aktywności dziecka w różnych formach i obszarach
 • doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych
 • rozwijanie sprawności motoryki małej
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego
 • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
 • przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu
 • współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami
 • wdrażanie do polubownego rozwiązywania sporów
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu
  i bezpieczeństwu)
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy
 • rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych w tym wskazywanie kształtów w najbliższym otoczeniu (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
 • wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych
 • kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)
 • wdrażanie do bezpiecznego poruszania
  rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka)
 • wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ru
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka)
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą (w kontekście odpowiedzialności i ponoszonych konsekwencji za własne decyzje i czyny)
 • kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole
 • kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności
 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność)
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej prac
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
 • rozwijanie postawy współdziałania
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”
 • doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

  
You are here: