Zapisy do przedszkola

Email Drukuj PDF


  

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

21 CZERWCA 2018  O GODZ. 10

ZAPRASZAMY NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW NA DZIEŃ OTWARTY

- ZWIEDZANIE PRZEDSZKOLA

- PREZENTACJE UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW

- INFORMACJE DLA RODZICÓW


20 kwietnia 2018 r. od godz. 15 będzie dostępna lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola. Przypominamy o konieczności  potwierdzenia na piśmie woli  uczęszczania do wskazanego przedszkola w dniach : 23 -26 kwietnia ( oświadczenie na stronie internetowej naboru lub w przedszkolu )


Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do przedszkola

 

Informujemy, że od 12 marca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do przedszkoli miasta i gminy Kępno.

Dla Państwa dyspozycji, od 12 marca ( po godz. 8 ) będzie uruchomiona strona rekrutacji pod adresem : www.kepno.przedszkola.vnabor.pl, na której rodzic loguje się, wybiera przedszkole, wypełnia wniosek, drukuje go i przynosi do przedszkola pierwszego wyboru


www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

----------------------------------------------

Do  Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie   przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie  Gminy Kępno .  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć  roczne przygotowanie przedszkolne.

 

W pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego Komisja po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość punktową – 120pkt

(zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci );

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku potwierdzającymi powyższe kryteria są :

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz  niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- orzeczenie o niepełnosprawności

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt  zgonu;

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z  dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo   w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę: kryteria lokalne, które mają różną wartość punktową

( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/376/2018 z 25 stycznia 2018r.)

kryteria rekrutacji2018

harmonogram rekrutacji2018
 
You are here: