Zapisy do przedszkola

Email Drukuj PDF


  

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do przedszkola

 

Informujemy, że od 1 marca do 12 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do przedszkoli miasta i gminy Kępno.

Dla Państwa dyspozycji, od 1 marca ( od godz. 8 ) będzie uruchomiona strona rekrutacji pod adresem : www.kepno.przedszkola.vnabor.pl, na której rodzic loguje się, wybiera przedszkole, wypełnia wniosek, drukuje go i przynosi do przedszkola pierwszego wyboru

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami dostępnymi na tej stronie lub na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Kolejność zgłoszenia nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

----------------------------------------------

Do  Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie   przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie  Gminy Kępno .  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć  roczne przygotowanie przedszkolne.

 

W pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego Komisja po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę kryteria ustawowe,(zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci );

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku potwierdzającymi powyższe kryteria są :

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz  niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- orzeczenie o niepełnosprawności

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt  zgonu;

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z  dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo   w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę: kryteria lokalne, które mają różną wartość punktową

( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/376/2018 z 25 stycznia 2018r.)

kryteria rekrutacji

 
 
You are here: