Zapisy do przedszkola

Email Drukuj PDF


- lista dzieciOd

..


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dzisiaj tj. 28 kwietnia 2017 r. o godz. 15 opublikowano na stronie rekrutacji oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

- informujemy ,że w dniu 21 czerwca o godz. 10 organizujemy DRZWI OTWARTE. zapraszamy rodziców z dziećmi ( zapoznanie z przedszkolem, informacje o działalności przedszkola, podpisywanie umów )

Dzisiaj tj. 24 kwietnia 2017 r. o godz. 15 opublikowano na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . Rodzice, którzy wypełniali wniosek internetowo, mają dostęp do informacji również na stronie rekrutacji po wcześniejszym zalogowaniu się ( wpisać login i hasło tak jak przy zapisie do przedszkola ). Do 27 kwietnia rodzice dzieci  składają teraz potwierdzenie woli przyjęcia dziecka  do przedszkola. Niezłożenie w terminie potwierdzenia w przedszkolu, w którym zostało zakwalifikowane jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca.

28 kwietnia 2017 r.zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji.

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KĘPNIE OGŁASZA NABÓR NA 52 MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

poniżej w zakładce (harmonogram rekrutacji ) pobierz plik, w którym można zapoznać się z zasadami rekrutacji  do przedszkoli w Mieście i Gminie Kępno:

harmonogram rekrutacji

Informujemy, że w dniach: od 14 marca do 28 marca rozpocznie się rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do przedszkoli miasta i gminy Kępno.

Dla Państwa dyspozycji, od 14 marca ( po godz. 8 ) będzie uruchomiona strona rekrutacji pod adresem : www.kepno.przedszkola.vnabor.pl, na której rodzic loguje się, wybiera przedszkole, wypełnia wniosek, drukuje go i przynosi do przedszkola pierwszego wyboru.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCA WOLNE ZOSTAŁY UZUPEŁNIONE- BRAK MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2016/2017


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY:  2016/2017 :

Nabór wniosków nastąpi od 11 kwietnia 2016 - godz.800 do 13 kwietnia - godz. 1500

- liczba miejsc - 7

- rekrutacja elektroniczna – wnioski będą do pobrania na stronie: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłaszamy, że Przedszkolu Samorządowym nr 5 odbędzie się nabór na rok szkolny 2016/17 na 8 wolnych miejsc.

Wniosek do przedszkola dostępny od 1 marca 2016r. na stronie: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

We wszystkich przedszkolach odbędzie się rekrutacja dla dzieci: 6, 5, 4 letnich. ( od 1-18 marca )

Jeśli w przedszkolach pozostaną jeszcze wolne miejsca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca dla dzieci 3-letnich. ( od 11-13 kwietnia )

Wniosek wypełniamy i przesyłamy przez internet-online. Wydruk wniosku należy dostarczyć do przedszkola wskazanego jako pierwszy wybór.

Należy również zaznaczyć oświadczenie, będące potwierdzeniem spełnienia wybranego kryterium.

W celu potwierdzenia kryterium o niepełnosprawności należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru orzeczenie o niepełnosprawność.

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku lub brakiem dostępu do komputera będzie można udać się  do wybranego przedszkola lub do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie ( Wydział Oświaty ), gdzie wskazany pracownik udzieli pomocy.


Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

w przedszkolach miasta i gminy Kępno

będzie przeprowadzona po raz pierwszy  elektronicznie

- terminy

- od 1 - 18 marca ( dla dzieci -6-5-4 letnich )

- od 11 - 13 kwietnia ( dla dzieci - 3 letnich )

- informacje dla rodziców : na stronie:

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

 

załączniki do pobrania:

ogłoszenie rekrutacji

harmonogram rekrutacji

 

----------------------------------------------


Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

 

-Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolu zakończona

- 3 lipca 2015 r. w holu przedszkola zamieszczono listę dzieci przyjętych na wolne miejsca

- zapraszamy do przedszkola 1 września w godzinach zgodnie z zadeklarowaniem godzin pobyu dziecka w przedszkolu w karcie zapisu                                                                                                             - dzieci trzyletnie przynoszą piżamkę, pościel i leżaki będą czekać na dzieci, w woreczku z materiału rzeczy na przebranie

- ręczniki w przedszkolu jednorazowe

- wolnych miejsc brak!!!

 

Od  18 maja na tablicy ogłoszeń zamieszczone listy dzieci przyjętych       i nieprzyjetych do przedszkola

LICZBA WOLNYCH MIEJSC - 5

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W KĘPNIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Wydawanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca w przedszkolu 18.06.2015 – 22.06.2015

2. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca w przedszkolu - 23.06.2015 – 26.06.2015 dz

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 29.06.2015

4. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia - do 03.07.2015

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola - do 7.07.2015

..........................................................................................................................................

R

 

Od 7 maja w przedszkolu na tablicy ogłoszeń umieszczono listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia w naszym przedszkolu - 5 Liczba wolnych miejsc - 61

Do 15 maja rodzice mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola ( telefonicznie lub w przedszkolu)

Do 20 maja będą podane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc do przedszkola

 


25 czerwca – „Dzień Otwarty dla nowoprzyjętych przedszkolaków”

- prezentacje umiejętności przedszkolaków,

- zwiedzanie przedszkola,

- informacje dla rodziców,

- zabawy na placu zabaw, w sali gimnastycznej

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami – godz.10

 

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr5
w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

1. Od 13.04.2015 r. do 21.04.2015 r. – składanie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych
w poprzednich latach szkolnych.

2. Od 22.04.2015 r. do 24.04.2015 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.

3. Od 27.04.2015 r. do 30.04.2015 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami na rok szkolny 2015/2016.

4. Od 4.05.2015 r.do 6.05.2015 r. – prace Komisji Rekrutacyjnej.

5. Do 8.05.2015 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6. Do 15.05.2015 r. -obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola.

7. Do 20.05.2015 r. -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola lub informację o liczbie wolnych miejsc.

8. Wystąpienie rodzica kandydata nieprzyjętego z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, o której mowa w pkt. 6.

 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kępno . Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

-  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Kępno niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja po weryfikacji wniosków w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe określone w art.20c ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku potwierdzającymi powyższe kryteria są odpowiednio:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- orzeczenie o niepełnosprawności

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami lokalnymi :

1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata

2. Zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie

3. Do przedszkola kandyduje dziecko, które kończy 4 lata w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja

4. Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który organizowany jest nabór, do żłobków miejskich w Kępnie


Dokumentem, jaki należy dołączyć do wniosku potwierdzającego powyższe kryteria : jest oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

· Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/rodziców.

 

>> Wniosek

>> Załącznik 1

>> Załącznik 2

>> Załącznik 3

 
You are here: